ประกาศเรื่องการสอบสัมภาษณ์ นักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2561
ค้นหาข้อมูล
ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ - สกุล หลักสูตรที่สมัคร อันดับ 1
1 611310986 นางสาวกุลสตรี ยืนยง ภาษาไทย ค.บ. 5 ปี
2 611311430 นางสาววิชุดา ไกรษร ภาษาไทย ค.บ. 5 ปี
3 611311473 นายสหัสวรรษ สุวรรณไตรย์ ภาษาไทย ค.บ. 5 ปี
4 611310383 นายณัฐวุฒิ นาโควงค์ ภาษาอังกฤษ ค.บ. 5 ปี
5 611311435 นางสาวอรทัย ทองเรือง ภาษาอังกฤษ ค.บ. 5 ปี
1 

กำหนดการรับรอบโควตา ปีการศึกษา 2561