ประกาศเรื่องการสอบสัมภาษณ์ นักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2561
ค้นหาข้อมูล
ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ - สกุล หลักสูตรที่สมัคร อันดับ 1
1 611310628 นางสาวธนรัตน์ น้อยตาแสง ภาษาไทย ค.บ. 5 ปี
2 611310736 นางสาวสุธิดา อนุญาหงษ์ นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ. 5 ปี
3 611310874 นายธนพล แก้วกิ่ง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บธ.บ. 4 ปี
4 611310943 นางสาวยลดา ปะสาวะเท ภาษาไทย ค.บ. 5 ปี
5 611310950 นายกิจภิวัฒน์ จุดดา พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา ค.บ. 5 ปี
1 

กำหนดการรับรอบโควตา ปีการศึกษา 2561