รายการผู้มีสิทธิ์รายงานตัว เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา Tcas รอบ 2.1

  
สามารถค้นหาข้อมูลได้จาก เลขที่ผู้สมัคร,ชื่อ,สกุล,เลขประจำตัวประชาชน
ผู้มีสิทธิ์รายงานตัว จะต้องกรอกข้อมูลประวัติส่วนตัว แล้วพิมพ์ใบรายงานตัวมายื่น ในวันรายงานตัวด้วย

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ - สกุล สาขาที่ได้ สถานะการกรอกข้อมูล กรอกประวัติ พิมพ์ใบรายงานตัว
1 632411763 นางสาวสานิตา ยอจำปา นิเทศศาสตร์-นศ.บ. 4 ปี ความร่วมมือกับโรงเรียน
2 632412241 นางสาวน.ส.วณิดา ยี่สุ่น ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ-ศศ.บ. 4 ปี ความร่วมมือกับโรงเรียน
3 632413244 นางสาวสุดารัตน์ เสนากัง การบัญชี-บช.บ. 4 ปี ความร่วมมือกับโรงเรียน
4 632411684 นางสาวปาริชาติ พันธุลา รัฐศาสตร์-ร.บ. 4 ปี ความร่วมมือกับโรงเรียน
5 632411531 นางสาวชลธิชา ดีนัก วิทยาการข้อมูล-วท.บ. 4 ปี ความร่วมมือกับโรงเรียน
6 632412434 นางสาวอุบลวรรณ สิงห์บุญ การท่องเที่ยว-ศศ.บ. 4 ปี ความร่วมมือกับโรงเรียน
7 632412224 นางสาวพวงเพชร บุญมา นิติศาสตร์-น.บ. 4 ปี ความร่วมมือกับโรงเรียน
8 632412435 นางสาววิภา สระแก้ว การท่องเที่ยว-ศศ.บ. 4 ปี ความร่วมมือกับโรงเรียน
9 632412369 นางสาวปนัดดา กวานหลวง การท่องเที่ยว-ศศ.บ. 4 ปี ความร่วมมือกับโรงเรียน
10 632411459 นางสาวอารยา พุทธนาวงค์ พืชศาสตร์-วท.บ. 4 ปี ความร่วมมือกับโรงเรียน
11 632411457 นางสาวศิริรัตน์ ยนต์คำแสน พืชศาสตร์-วท.บ. 4 ปี ความร่วมมือกับโรงเรียน
12 632411758 นางสาวกัญญาภรณ์สิริ พรหมบิน ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ-ศศ.บ. 4 ปี ความร่วมมือกับโรงเรียน
13 632413368 นายประวิทย์ พรรณา วิทยาการคอมพิวเตอร์-วท.บ. 4 ปี ความร่วมมือกับโรงเรียน
14 632412127 นายเจษฎา อัมลา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ-ศศ.บ. 4 ปี ความร่วมมือกับโรงเรียน
15 632310004 นางสาววิราภรณ์ พ่อค้าช้าง การบัญชี-บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน) ความร่วมมือกับโรงเรียน
1 
0 /0