รายการผู้มีสิทธิ์รายงานตัว เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา Tcas รอบ 2.1

  
สามารถค้นหาข้อมูลได้จาก เลขที่ผู้สมัคร,ชื่อ,สกุล,เลขประจำตัวประชาชน
ผู้มีสิทธิ์รายงานตัว จะต้องกรอกข้อมูลประวัติส่วนตัว แล้วพิมพ์ใบรายงานตัวมายื่น ในวันรายงานตัวด้วย

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ - สกุล สาขาที่ได้ สถานะการกรอกข้อมูล กรอกประวัติ พิมพ์ใบรายงานตัว
1 622410453 นางสาวจักรตรีพร พ่อเสือ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป)-บธ.บ. 4 ปี ความร่วมมือกับโรงเรียน
2 622410819 นางสาวชริญญา ชวีวัฒน์ ภาษาอังกฤษ-ศศ.บ. 4 ปี ความร่วมมือกับโรงเรียน
3 622410447 นางสาวมลพิรา พรมเมือง ภาษาอังกฤษ-ศศ.บ. 4 ปี ความร่วมมือกับโรงเรียน
4 622410450 นางสาวเบญญทิพย์ กุลวงค์ษา ภาษาอังกฤษ-ศศ.บ. 4 ปี ความร่วมมือกับโรงเรียน
5 622410449 นางสาวสุภาวิดา แสงแดง ภาษาอังกฤษ-ศศ.บ. 4 ปี ความร่วมมือกับโรงเรียน
6 622410929 นางสาวชนัญญา เหลาบัว บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป)-บธ.บ. 4 ปี ความร่วมมือกับโรงเรียน
7 622410448 นายนันทวัฒน์ ลับจันทร์ ภาษาอังกฤษ-ศศ.บ. 4 ปี ความร่วมมือกับโรงเรียน
8 622410442 นางสาวนิรมล บุญลี ภาษาอังกฤษ-ศศ.บ. 4 ปี ความร่วมมือกับโรงเรียน
9 622410152 นายณัฐวุฒิ เรณู สัตวศาสตร์-วท.บ. 4 ปี ความร่วมมือกับโรงเรียน
10 622410005 นายสุพิชญา ออนมาก บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์)-บธ.บ. 4 ปี ความร่วมมือกับโรงเรียน
11 622411146 นายอดิลักษณ์ เสมอพิทักษ์ สัตวศาสตร์-วท.บ. 4 ปี ความร่วมมือกับโรงเรียน
12 622410663 นางสาวสุพัตรา สงเสนา รัฐประศาสนศาสตร์-รป.บ. 4 ปี ความร่วมมือกับโรงเรียน
13 622410746 นางสาวกมลวรรณ บรรดิษตา ภาษาอังกฤษ-ศศ.บ. 4 ปี ความร่วมมือกับโรงเรียน
14 622410890 นางสาวอรสา ปัญญาสาร รัฐประศาสนศาสตร์-รป.บ. 4 ปี ความร่วมมือกับโรงเรียน
15 622410556 นางสาวศิริรดา ลอยพิลา บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป)-บธ.บ. 4 ปี ความร่วมมือกับโรงเรียน
1 
1477 /3