รายการผู้มีสิทธิ์รายงานตัว เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา Tcas รอบ 2.1

  
สามารถค้นหาข้อมูลได้จาก เลขที่ผู้สมัคร,ชื่อ,สกุล,เลขประจำตัวประชาชน
ผู้มีสิทธิ์รายงานตัว จะต้องกรอกข้อมูลประวัติส่วนตัว แล้วพิมพ์ใบรายงานตัวมายื่น ในวันรายงานตัวด้วย

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ - สกุล สาขาที่ได้ สถานะการกรอกข้อมูล กรอกประวัติ พิมพ์ใบรายงานตัว
1 622413334 นางสาวกนกพร เส้นเศษ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร-ศศ.บ. 4 ปี รับตรงอิสระ2
2 622412787 นางสาวมาริสา ทำพนม บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป)-บธ.บ. 4 ปี ความร่วมมือกับโรงเรียน
3 622410872 นางสาวสุภาดา จุมพล พืชศาสตร์-วท.บ. 4 ปี ความร่วมมือกับโรงเรียน
4 622410434 นางสาวศิริภักดิ์ เสนาคำ รัฐศาสตร์-ร.บ. 4 ปี ความร่วมมือกับโรงเรียน
5 622411113 นางสาวกรกนก เครือจำปา ภาษาอังกฤษ-ศศ.บ. 4 ปี ความร่วมมือกับโรงเรียน
6 622411143 นางสาวบัวทอง ไชยสงค์ บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์)-บธ.บ. 4 ปี ความร่วมมือกับโรงเรียน
7 622410935 นางสาวทิพวรรณ ประกิ่ง นิติศาสตร์-น.บ. 4 ปี ความร่วมมือกับโรงเรียน
8 622410105 นางสาวขวัญสกุล ขันทีท้าว ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ-ศศ.บ. 4 ปี ความร่วมมือกับโรงเรียน
9 622411448 นางสาวภัทราภรณ์ กลยะณี บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์)-บธ.บ. 4 ปี ความร่วมมือกับโรงเรียน
10 622411447 นางสาวพิมพิลา ดียิ่ง รัฐประศาสนศาสตร์-รป.บ. 4 ปี ความร่วมมือกับโรงเรียน
11 622411224 นางสาวนนลนีย์ อังกูรธนะวัฒน์ นิเทศศาสตร์-นศ.บ. 4 ปี ความร่วมมือกับโรงเรียน
12 622410942 นายธนวัฒน์ ศัทยาคุน เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาสถาปัตยกรรม)-ทล.บ. 4 ปี ความร่วมมือกับโรงเรียน
13 622410922 นางสาวธารีรัตน์ ด้านเนาลา สัตวศาสตร์-วท.บ. 4 ปี ความร่วมมือกับโรงเรียน
14 622410665 นางสาวมัลลิกา บุพศิริ บริหารธุรกิจการเกษตร-วท.บ. 4 ปี ความร่วมมือกับโรงเรียน
15 622410830 นางสาวธนภรณ์ ป้องนานาค การบัญชี-บช.บ. 4 ปี ความร่วมมือกับโรงเรียน
1 
1477 /3