รายการผู้มีสิทธิ์รายงานตัว เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา Tcas รอบ 2
การรับแบบโควต้า ประเภทคัดเลือก(เรียนดี กิจกรรมดี กีฬาดี และคนดี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

  
สามารถค้นหาข้อมูลได้จาก เลขที่ผู้สมัคร,ชื่อ,สกุล,เลขประจำตัวประชาชน
ผู้มีสิทธิ์รายงานตัว จะต้องกรอกข้อมูลประวัติส่วนตัว แล้วพิมพ์ใบรายงานตัวมายื่น ในวันรายงานตัวด้วย
รายงานตัวนักศึกษา  วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00-15.00 น. ณ  หอประชุมมหาวชิราลงกรณ  ม.ราชภัฏสกลนคร
ค่าใช้จ่ายในวันรายงานตัว

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ - สกุล สาขาที่ได้ สถานะการกรอกข้อมูล กรอกประวัติ พิมพ์ใบรายงานตัว
1 611312117 นางสาวแก้วมุกดา อุคำ สาธารณสุขศาสตร์-วท.บ. 4 ปี วอลเลย์บอล
2 611311419 นางสาวสุพรรษา ปุ่งคำน้อย การศึกษาปฐมวัย-ค.บ. 5 ปี เรียนดี
3 611311434 นางสาวกัลยา คุณปัญญา การบัญชี-บช.บ. 4 ปี เรียนดี
4 611311440 นางสาวทิพากร ศรีพรม คณิตศาสตร์-ค.บ. 5 ปี เรียนดี
5 611311462 นางสาวรัชดาพร วันมะรักษา การท่องเที่ยว-ศศ.บ. 4 ปี เรียนดี
6 611311466 นางสาวณัฐกานต์ บ่องเขาย้อย สาธารณสุขศาสตร์-วท.บ. 4 ปี เรียนดี
7 611311505 นางสาวปริยดา วงษาเนาว์ ภาษาอังกฤษ-ศศ.บ. 4 ปี เรียนดี
8 611311506 นางสาวพรรณิกาญน์ แก้วอุ่น บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์)-บธ.บ. 4 ปี ฟุตซอล
9 611311512 นางสาวกานต์สินี จันอบ คณิตศาสตร์-ค.บ. 5 ปี เรียนดี
10 611311515 นายอภิวัฒน์ อุดารักษ์ เทคนิคการสัตวแพทย์-วท.บ. 4 ปี กรีฑา
11 611311523 นายชัยวิรัฐ สุดตาสอน รัฐประศาสนศาสตร์-รป.บ. 4 ปี คนดี
12 611311524 นางสาวปวรรัตน์ ศรีหานาม รัฐประศาสนศาสตร์-รป.บ. 4 ปี เรียนดี
13 611311527 นางสาวชนัญชิดา สุพรรณเมือง คณิตศาสตร์-ค.บ. 5 ปี เรียนดี
14 611311530 นายสกล ศรีสวัสดิ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์-วท.บ. 4 ปี เรียนดี
15 611311540 นางสาวปรียาพร สุขใจ สังคมศึกษา-ค.บ. 5 ปี ชกมวย
1 
388 /350
หมายเหตุ
     1.ผู้ที่มีสิทธิ์รายงานตัวให้มารายงานตัว วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00-15.00 น. ณ  หอประชุมมหาวชิราลงกรณ  ม.ราชภัฏสกลนคร  
     2.ค่าใช้จ่ายในการรายงานตัว 2.1 ค่าใช้จ่ายในวันรายงานตัว
     3.แต่งกายด้วยชุดสุภาพ
     4.ผู้ที่ไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์