รายการผู้มีสิทธิ์รายงานตัว เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา Tcas รอบ 4
ประเภทรับตรงอิสระ

  
สามารถค้นหาข้อมูลได้จาก เลขที่ผู้สมัคร,ชื่อ,สกุล,เลขประจำตัวประชาชน
ผู้มีสิทธิ์รายงานตัว จะต้องกรอกข้อมูลประวัติส่วนตัว แล้วพิมพ์ใบรายงานตัวมายื่น ในวันรายงานตัวด้วย
ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ - สกุล สาขาที่ได้ สถานะการกรอกข้อมูล กรอกประวัติ พิมพ์ใบรายงานตัว
1 612411441 นางสาวจิรดา ปิระนันท์ นิเทศศาสตร์-นศ.บ. 4 ปี รับตรงอิสระ2
2 612411087 นายจตุพร มงคลศิริเกตุ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด)-บธ.บ. 4 ปี รับตรงอิสระ2
3 612411083 นางสาวอลิชา สายมาลัย คณิตศาสตร์-วท.บ. 4 ปี รับตรงอิสระ2
4 612411060 นายณรงค์ศักดิ์ แก้วอุ่นเรือน ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ-ศศ.บ. 4 ปี รับตรงอิสระ2
5 612411053 นางสาวอนัญญา วงค์แสนไชย บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์)-บธ.บ. 4 ปี รับตรงอิสระ2
6 612411377 นางสาวบุศราวดี แสนมะฮุง บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการเงินการธนาคาร)-บธ.บ. 4 ปี รับตรงอิสระ2
7 612411114 นางสาววริศรา ตามประสี เคมี-วท.บ. 4 ปี รับตรงอิสระ2
8 612411369 นายภานุสรณ์ คำภูแสน เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล)-ทล.บ. 4 ปี รับตรงอิสระ2
9 612410747 นายจักรกฤษ คำบุญเรือง นิเทศศาสตร์-นศ.บ. 4 ปี รับตรงอิสระ2
10 612411368 นายพีรวิชญ์ ศรีมุกดา สัตวศาสตร์-วท.บ. 4 ปี รับตรงอิสระ2
11 612411310 นายรัตนพงษ์ ศรีนุกูล การพัฒนาชุมชน-ศศ.บ. 4 ปี รับตรงอิสระ2
12 612411367 นางสาวจุฑารัตน์ วงศ์ศรีจันทร์ รัฐประศาสนศาสตร์-รป.บ. 4 ปี รับตรงอิสระ2
13 612410946 นางสาวณัฎฐ์พลิน ปพัฒน์ภักดี คณิตศาสตร์-วท.บ. 4 ปี รับตรงอิสระ2
14 612411376 นายอนุวัฒน์ อินธิสิทธิ์ วัฒนธรรมศึกษาเพื่อการพัฒนา-ศศ.บ. 4 ปี รับตรงอิสระ2
15 612411070 นายณัฐพงษ์ บัวเทิง เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า)-ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน) รับตรงอิสระ2
1 
1107 /2