รายการผู้มีสิทธิ์รายงานตัว เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา Tcas รอบ 4
ประเภทรับตรงอิสระ

  
สามารถค้นหาข้อมูลได้จาก เลขที่ผู้สมัคร,ชื่อ,สกุล,เลขประจำตัวประชาชน
ผู้มีสิทธิ์รายงานตัว จะต้องกรอกข้อมูลประวัติส่วนตัว แล้วพิมพ์ใบรายงานตัวมายื่น ในวันรายงานตัวด้วย
ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ - สกุล สาขาที่ได้ สถานะการกรอกข้อมูล กรอกประวัติ พิมพ์ใบรายงานตัว
1 612410202 นายอุเทน มัศรินทร์ วัฒนธรรมศึกษาเพื่อการพัฒนา-ศศ.บ. 4 ปี รับตรงอิสระ2
2 612410145 นางสาวสุนิตา สอนวงษา รัฐประศาสนศาสตร์-รป.บ. 4 ปี รับตรงอิสระ2
3 612410076 นายนครินทร์ ปิมสันเทียะ ภาษาอังกฤษ-ศศ.บ. 4 ปี รับตรงอิสระ2
4 612410361 นางสาวถิรนันท์ พรมสิทธิ์ ภาษาอังกฤษ-ศศ.บ. 4 ปี รับตรงอิสระ2
5 612410130 นางสาวศศิประภา เหลาแตว ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ-ศศ.บ. 4 ปี รับตรงอิสระ2
6 612410323 นางสาววิลัยลักษณ์ สุขเหลือง ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร-ศศ.บ. 4 ปี รับตรงอิสระ2
7 612410203 นายเดชคัมธร คึมยะราช รัฐประศาสนศาสตร์-รป.บ. 4 ปี รับตรงอิสระ2
8 612410078 นางสาววิไลพร เอี่ยมวิจารย์ ภาษาอังกฤษ-ศศ.บ. 4 ปี รับตรงอิสระ2
9 612410356 นายณถพล อนันติ รัฐศาสตร์-ร.บ. 4 ปี รับตรงอิสระ2
10 612410393 นายวุฒิพล พฤฒาจารย์ นิเทศศาสตร์-นศ.บ. 4 ปี รับตรงอิสระ2
11 612410111 นายกอรเดช เรืองโชคทวี เทคโนโลยีสารสนเทศ-วท.บ. 4 ปี รับตรงอิสระ2
12 612410255 นางสาวจุฑาทิพย์ เชื้อบริบูรณ์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป)-บธ.บ. 4 ปี รับตรงอิสระ2
13 612410265 นางสาวจุฑามาศ จันทร์วงค์เดือน บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป)-บธ.บ. 4 ปี รับตรงอิสระ2
14 612410150 นางสาวฉัตรธิดา ศิลารักษ์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป)-บธ.บ. 4 ปี รับตรงอิสระ2
15 612410084 นางสาวปวีณา ฉอสันเทียะ รัฐประศาสนศาสตร์-รป.บ. 4 ปี รับตรงอิสระ2
1 
1107 /2