รายการผู้มีสิทธิ์รายงานตัว เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา Tcas รอบ 2.1

  
สามารถค้นหาข้อมูลได้จาก เลขที่ผู้สมัคร,ชื่อ,สกุล,เลขประจำตัวประชาชน
ผู้มีสิทธิ์รายงานตัว จะต้องกรอกข้อมูลประวัติส่วนตัว แล้วพิมพ์ใบรายงานตัวมายื่น ในวันรายงานตัวด้วย
ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ - สกุล สาขาที่ได้ สถานะการกรอกข้อมูล กรอกประวัติ พิมพ์ใบรายงานตัว
1 632413908 นางสาวกุลณัฐ ไชยบุบผา รัฐประศาสนศาสตร์-รป.บ. 4 ปี ความร่วมมือกับโรงเรียน
2 632414041 นายชิดชรินทร์ เรียบร้อย ภาษาอังกฤษ-ศศ.บ. 4 ปี ความร่วมมือกับโรงเรียน
3 632310124 นายพร้อมพงษ์ สันทัน เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา)-ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน) ความร่วมมือกับโรงเรียน
4 632413865 นายธนกฤต ทศราช เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล)-ทล.บ. 4 ปี ความร่วมมือกับโรงเรียน
5 632413861 นายสมพร ขันธ์พัฒน์ เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล)-ทล.บ. 4 ปี ความร่วมมือกับโรงเรียน
6 632412780 นางสาวพรนภา พิมพ์บุผา เคมี-วท.บ. 4 ปี ความร่วมมือกับโรงเรียน
7 632414033 นางสาวเบญจรัตน์ บัวพรม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ-บธ.บ. 4 ปี ความร่วมมือกับโรงเรียน
8 632413939 นางสาวปิยะมาศ อุตรี ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร-ศศ.บ. 4 ปี ความร่วมมือกับโรงเรียน
9 632412663 นางสาววราภรณ์ บุญชาญ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร-ศศ.บ. 4 ปี ความร่วมมือกับโรงเรียน
10 632411661 นายธนารักษ์ สิทธิเมืองขวา พืชศาสตร์-วท.บ. 4 ปี ความร่วมมือกับโรงเรียน
11 632411790 นางสาวสุวนันต์ เพชรก้อน รัฐประศาสนศาสตร์-รป.บ. 4 ปี ความร่วมมือกับโรงเรียน
12 632411628 นายอภินันท์ นาศรีทม นิเทศศาสตร์-นศ.บ. 4 ปี ความร่วมมือกับโรงเรียน
13 632412258 นางสาวรัชนีพร วิหารยนต์ บริหารธุรกิจ(การจัดการธุรกิจค้าปลีก)-บธ.บ. 4 ปี ความร่วมมือกับโรงเรียน
14 632414002 นางสาวอรัญญา พรมลัง บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป)-บธ.บ. 4 ปี ความร่วมมือกับโรงเรียน
15 632414111 นางสาวสายชล ศรีผูย ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร-ศศ.บ. 4 ปี ความร่วมมือกับโรงเรียน
1 
1449 /238