รายการผู้มีสิทธิ์รายงานตัว เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา Tcas รอบ 4
ประเภทรับตรงอิสระ

  
สามารถค้นหาข้อมูลได้จาก เลขที่ผู้สมัคร,ชื่อ,สกุล,เลขประจำตัวประชาชน
ผู้มีสิทธิ์รายงานตัว จะต้องกรอกข้อมูลประวัติส่วนตัว แล้วพิมพ์ใบรายงานตัวมายื่น ในวันรายงานตัวด้วย
ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ - สกุล สาขาที่ได้ สถานะการกรอกข้อมูล กรอกประวัติ พิมพ์ใบรายงานตัว
1 612411087 นายจตุพร มงคลศิริเกตุ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด)-บธ.บ. 4 ปี รับตรงอิสระ
2 612411083 นางสาวอลิชา สายมาลัย คณิตศาสตร์-วท.บ. 4 ปี รับตรงอิสระ
3 612411060 นายณรงค์ศักดิ์ แก้วอุ่นเรือน ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ-ศศ.บ. 4 ปี รับตรงอิสระ
4 612411053 นางสาวอนัญญา วงค์แสนไชย บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์)-บธ.บ. 4 ปี รับตรงอิสระ
5 612411042 นางสาวสุจิตรา หงษ์สมดี ชีววิทยา-วท.บ. 4 ปี รับตรงอิสระ
6 612411063 นายเสฏฐวุฒิ สุพรรณ เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล)-ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน) รับตรงอิสระ
7 612410342 นางสาวณัฐฐินันท์ ไชยมงค์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ-บธ.บ. 4 ปี รับตรงอิสระ
8 612411033 นางสาววลัยลักษณ์ ลามเพ็ญ สารสนเทศศาสตร์-ศศ.บ. 4 ปี รับตรงอิสระ
9 612410964 นางสาวพรนภา วงศ์กระโซ่ การพัฒนาชุมชน-ศศ.บ. 4 ปี รับตรงอิสระ
10 612410896 นางสาวนวาระ พงษ์ขันธ์ การบัญชี-บช.บ. 4 ปี รับตรงอิสระ
11 612410958 นางสาวบัณฑิตา สมงาม ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ-ศศ.บ. 4 ปี รับตรงอิสระ
12 612410987 นางสาวศศิธร เทียมคำ ชีววิทยา-วท.บ. 4 ปี รับตรงอิสระ
13 612410768 นายมีนตภัทร พนาลิกุล ดนตรี-ศป.บ. 4 ปี รับตรงอิสระ
14 612410847 นางสาววิลาวัลย์ เชื้อคำจันทร์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ-ศศ.บ. 4 ปี รับตรงอิสระ
15 612410805 นางสาวปรายฟ้า อินธิเเสง ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ-ศศ.บ. 4 ปี รับตรงอิสระ
1 
577 /1