รายการผู้มีสิทธิ์รายงานตัว เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา Tcas รอบ 4
ประเภทรับตรงอิสระ

  
สามารถค้นหาข้อมูลได้จาก เลขที่ผู้สมัคร,ชื่อ,สกุล,เลขประจำตัวประชาชน
ผู้มีสิทธิ์รายงานตัว จะต้องกรอกข้อมูลประวัติส่วนตัว แล้วพิมพ์ใบรายงานตัวมายื่น ในวันรายงานตัวด้วย
ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ - สกุล สาขาที่ได้ สถานะการกรอกข้อมูล กรอกประวัติ พิมพ์ใบรายงานตัว
1 612411441 นางสาวจิรดา ปิระนันท์ นิเทศศาสตร์-นศ.บ. 4 ปี รับตรงอิสระ2
2 612310577 นายกฤตยชญ์ สุธรรม นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา-ค.บ. 5 ปี รับตรงอิสระ2
3 612310615 นายชนัญชัย โถชารี วิทยาศาสตร์-ค.บ. 5 ปี รับตรงอิสระ2
4 612310071 นางสาววรัญญา ทิพย์คำมี สาธารณสุขศาสตร์-วท.บ. 4 ปี รับตรงอิสระ2
5 612310326 นางสาวพิยดา น้อยเภา การศึกษาปฐมวัย-ค.บ. 5 ปี รับตรงอิสระ2
6 612310344 นางสาวทิพาพร แก้วนิวงศ์ ภาษาอังกฤษ-ค.บ. 5 ปี รับตรงอิสระ2
7 612410405 นายสุชาครีย์ ทองดี การท่องเที่ยว-ศศ.บ. 4 ปี รับตรงอิสระ2
8 612310595 นางสาวชฎาพร แซงดาว พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา-ค.บ. 5 ปี รับตรงอิสระ2
9 612310399 นางสาวภัสสร คำศรีพล นิติศาสตร์-น.บ. 4 ปี รับตรงอิสระ2
10 612410110 นายภูมินทร์ หาญกล้า นิติศาสตร์-น.บ. 4 ปี รับตรงอิสระ2
11 612310351 นางสาวชลดา แก้วนิวงศ์ นิติศาสตร์-น.บ. 4 ปี รับตรงอิสระ2
12 612310587 นายยศธนาศักดิ์ ตุ่ยไชย นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา-ค.บ. 5 ปี รับตรงอิสระ2
13 612310640 นางสาวเรืองลดา พิมพบุตร วิทยาศาสตร์-ค.บ. 5 ปี รับตรงอิสระ2
14 612310027 นายอภิชาติชาย รักษาพล บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป)-บธ.บ. 4 ปี รับตรงอิสระ2
15 612410780 นายราเชนทร์ คล่องแคล่ว ชีววิทยา-วท.บ. 4 ปี รับตรงอิสระ2
1 
1107 /2