ระบบบันทึกประวัติ ผู้มีสิทธิ์รายงานตัว ประเภทคัดเลือกทั่วไป นักศึกษาภาคพิเศษ(เสาร์-อาทิตย์)
ประจำปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

  
สามารถค้นหาข้อมูลได้จาก เลขที่ผู้สมัคร,ชื่อ,สกุล,เลขประจำตัวประชาชน
ผู้มีสิทธิ์รายงานตัว จะต้องกรอกข้อมูลประวัติส่วนตัว แล้วพิมพ์ใบรายงานตัวมายื่น ในวันรายงานตัวด้วย

1. รายงานตัวพร้อมถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษา(แต่งกายชุดสุภาพ)  วันที่ 6 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น.(ช่วงเช้า) ณ  หอประชุมจามจุรี (หอประชุม ๑)

2. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และพบอาจารย์ที่ปรึกษา เกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน  วันที่ 6 กรกฎาคม 2562 (ช่วงบ่าย)  หอประชุมจามจุรี (หอประชุม ๑)


ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ - สกุล สาขาที่ได้ ประเภท สถานะการกรอกข้อมูล กรอกประวัติ พิมพ์ใบรายงานตัว
1 621720579 นางสาวรัศมิ์ภัชสรณ์ ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร-ศศ.บ. 4 ปี คัดเลือกทั่วไป
2 621820879 นางสาวสุพัตรา กองเมือง การบัญชี-บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน) คัดเลือกทั่วไป
3 621720272 นางสาวพรนภา วระโงน รัฐศาสตร์-ร.บ. 4 ปี คัดเลือกทั่วไป
4 621720227 นายพรชัย อัฐประจง รัฐศาสตร์-ร.บ. 4 ปี คัดเลือกทั่วไป
5 621720295 นายธาราพงศ์ สาวิกัลป์ รัฐศาสตร์-ร.บ. 4 ปี คัดเลือกทั่วไป
6 621820504 นายจิรวัฒน์ ม่วงทอง บริหารธุรกิจ(การจัดการทั่วไป)-บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน) คัดเลือกทั่วไป
7 621820523 นางสาวชญาดา อันสีละ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ-บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน) คัดเลือกทั่วไป
8 621820532 นายธนากร วงศ์วัง บริหารธุรกิจ(การจัดการทั่วไป)-บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน) คัดเลือกทั่วไป
9 621820759 นายยุทธศักดิ์ คำประสาร บริหารธุรกิจ(การจัดการทั่วไป)-บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน) คัดเลือกทั่วไป
10 621720096 นางสาวนันทพร สีไพร ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร-ศศ.บ. 4 ปี คัดเลือกทั่วไป
11 621820762 นางวิชุดา วรีฤทธิ์ บริหารธุรกิจ(การจัดการทั่วไป)-บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน) คัดเลือกทั่วไป
12 621720309 นายจุติพงษ์ ขันละ นิติศาสตร์-น.บ. 4 ปี คัดเลือกทั่วไป
13 621820801 นางสาวจุฬารัตน์ มุทาพร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ-บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน) คัดเลือกทั่วไป
14 621820768 นายเชื้อสุริยะ ศรีทอง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ-บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน) คัดเลือกทั่วไป
15 621720443 นางสาวณิชมน พิทักษ์กุล บริหารธุรกิจ(การจัดการทั่วไป)-บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน) คัดเลือกทั่วไป
16 621720567 นายอรงกรณ์ อินทรวิศิษฏ์ รัฐศาสตร์-ร.บ. 4 ปี คัดเลือกทั่วไป
17 621720427 นางสาวอุษา แง่มสุราช รัฐศาสตร์-ร.บ. 4 ปี คัดเลือกทั่วไป
18 621720511 นายพีระพล แม่นเมือง ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร-ศศ.บ. 4 ปี คัดเลือกทั่วไป
19 621720516 นายวิชัย ขันติยู รัฐศาสตร์-ร.บ. 4 ปี คัดเลือกทั่วไป
20 621720517 นายทนากร กิ้วภาวัน รัฐศาสตร์-ร.บ. 4 ปี คัดเลือกทั่วไป
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   
274 /184
หมายเหตุ
     1.รายงานตัวพร้อมถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษา(แต่งกายชุดสุภาพ)  วันที่ 6 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น. ช่วงเช้า) ณ  หอประชุมจามจุรี (หอประชุม ๑)
     2. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และพบอาจารย์ที่ปรึกษา เกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน  วันที่ 6 กรกฎาคม 2562 (ช่วงบ่าย)  หอประชุมจามจุรี (หอประชุม ๑)
     3.ค่าใช้จ่ายในการรายงานตัว ค่าใช้จ่ายในวันรายงานตัว
     4.การแต่งกายให้แต่งกายชุดสุภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร หรือแต่งกายด้วยชุดสุภาพ
     5.ผู้ที่ไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์