รายการผู้มีสิทธิ์รายงานตัว เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา Tcas รอบ 4

(เฉพาะ ค.บ.5 ปี นิติศาสตร์ การท่องเที่ยว สาธารณสุขศาสตร์ และการจัดการธุรกิจค้าปลีก)

รับตรงอิสระกลุ่มที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

  
สามารถค้นหาข้อมูลได้จาก เลขที่ผู้สมัคร,ชื่อ,สกุล,เลขประจำตัวประชาชน
ผู้มีสิทธิ์รายงานตัว จะต้องกรอกข้อมูลประวัติส่วนตัว แล้วพิมพ์ใบรายงานตัวมายื่น ในวันรายงานตัวด้วย
รายงานตัวนักศึกษา  วันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00-15.00 น. ณ  อาคาร อเนกประสงค์ อาคาร 13   ม.ราชภัฏสกลนคร
ค่าใช้จ่ายในวันรายงานตัว

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ - สกุล สาขาที่ได้ สถานะการกรอกข้อมูล กรอกประวัติ พิมพ์ใบรายงานตัว
1 612310021 นางสาวมุทิตา สมผล วิทยาศาสตร์-ค.บ. 5 ปี รับตรงอิสระ2
2 612310156 นางสาวธนรัตน์ น้อยตาแสง ภาษาไทย-ค.บ. 5 ปี รับตรงอิสระ2
3 612310367 นายกมลรัตน์ ใยวังหน้า คณิตศาสตร์-ค.บ. 5 ปี รับตรงอิสระ2
4 612310485 นายจุติพัฒน์ ศรีทอง วิทยาศาสตร์-ค.บ. 5 ปี รับตรงอิสระ2
5 612310494 นางสาวสโรชา ผานะวงค์ ภาษาอังกฤษ-ค.บ. 5 ปี รับตรงอิสระ2
6 612411168 นางสาวธนภรณ์ ภูลายยาว คหกรรมศาสตร์-ค.บ. 5 ปี รับตรงอิสระ2
7 612411173 นางสาวกชกร การุญ นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา-ค.บ. 5 ปี รับตรงอิสระ2
8 612411175 นางสาวพิชชาภา รอบรู้ นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา-ค.บ. 5 ปี รับตรงอิสระ2
9 612411176 นางสาวนลินภัสร์ ภิศักดิ์ธนากูล นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา-ค.บ. 5 ปี รับตรงอิสระ2
10 612411177 นางสาวคชาภรณ์ ผลจันทร์ คหกรรมศาสตร์-ค.บ. 5 ปี รับตรงอิสระ2
11 612411187 นางสาวชุติกาณฑ์ นาเชียงใต้ นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา-ค.บ. 5 ปี รับตรงอิสระ2
12 612411189 นายธนกร เกี้ยงเก้า อุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี-ค.บ. 5 ปี รับตรงอิสระ2
13 612411191 นางสาวพรพิรุณ สุทธสนธิ์ นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา-ค.บ. 5 ปี รับตรงอิสระ2
14 612411193 นางสาวชิดชนก เชื้อตาพระ คหกรรมศาสตร์-ค.บ. 5 ปี รับตรงอิสระ2
15 612411195 นางสาววาสนา ไกยะฝ่าย คหกรรมศาสตร์-ค.บ. 5 ปี รับตรงอิสระ2
1 
202 /183
หมายเหตุ
     1.ผู้ที่มีสิทธิ์รายงานตัวให้มารายงานตัว วันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00-15.00 น. ณ  อาคาร อเนกประสงค์ อาคาร 13   ม.ราชภัฏสกลนคร   ม.ราชภัฏสกลนคร  
     2.ค่าใช้จ่ายในการรายงานตัว 2.1 ค่าใช้จ่ายในวันรายงานตัว
     3.แต่งกายด้วยชุดสุภาพ
     4.ผู้ที่ไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์