ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท/เอก (ภาคปกติ) ปีการศึกษา 2562

  
สามารถค้นหาข้อมูลได้จาก เลขที่ผู้สมัคร,ชื่อ,สกุล,เลขประจำตัวประชาชน
ผู้มีสิทธิ์รายงานตัว จะต้องกรอกข้อมูลประวัติส่วนตัว แล้วพิมพ์ใบรายงานตัวมายื่น ในวันรายงานตัวด้วย
รายงานตัวนักศึกษาบัณฑิตศึกษา  วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ณ  ห้องสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 5  ม.ราชภัฏสกลนคร
ค่าใช้จ่ายในวันรายงานตัว

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ - สกุล สาขาที่ได้ ประเภท สถานะการกรอกข้อมูล กรอกประวัติ พิมพ์ใบรายงานตัว
1 621930090 นายธนธรณ์ ศรีจันทร์ ฟิสิกส์-วท.ม.
2 621950001 นายสุรศักดิ์ ร่วมรักษ์ ฟิสิกส์-ปรัชญาดุษฎี
3 621950002 นางสาวสุพรรษา บุญอนงค์ การบริหารการศึกษา-ปรัชญาดุษฎี
4 621950003 นายวัสยษฏิ์ อนันต์ปรีชากร ฟิสิกส์-ปรัชญาดุษฎี
5 621950006 นางสาวมนัสวีร์ จันทรังษี การบริหารการศึกษา-ปรัชญาดุษฎี
6 621950008 นางดาวใจ ราชาไชย การบริหารการศึกษา-ปรัชญาดุษฎี
7 621950009 นางสาวขวัญใจ วงศ์สุวรรณ การบริหารการศึกษา-ปรัชญาดุษฎี
8 621950010 นายอาทิตย์ ขูรีรัง การบริหารการศึกษา-ปรัชญาดุษฎี
1 
8 /2
หมายเหตุ
     1.ผู้ที่มีสิทธิ์รายงานตัวให้มารายงานตัว วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ณ  ห้องสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 5 ม.ราชภัฏสกลนคร   
     2.ค่าใช้จ่ายในการรายงานตัว 2.1 ค่าใช้จ่ายในวันรายงานตัว
     3.แต่งกายด้วยชุดสุภาพ
     4.ผู้ที่ไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์