ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท/เอก (ภาคปกติ) ปีการศึกษา 2560

  
สามารถค้นหาข้อมูลได้จาก เลขที่ผู้สมัคร,ชื่อ,สกุล,เลขประจำตัวประชาชน
ผู้มีสิทธิ์รายงานตัว จะต้องกรอกข้อมูลประวัติส่วนตัว แล้วพิมพ์ใบรายงานตัวมายื่น ในวันรายงานตัวด้วย
รายงานตัวนักศึกษาบัณฑิตศึกษา  วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30-12.00 น. ณ  ห้องสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 5  ม.ราชภัฏสกลนคร
ค่าใช้จ่ายในวันรายงานตัว

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ - สกุล สาขาที่ได้ ประเภท สถานะการกรอกข้อมูล กรอกประวัติ พิมพ์ใบรายงานตัว
1 601950001 นางสาวPHYU PHYU THINN ฟิสิกส์-ปรัชญาดุษฎี
2 601930003 นางสาวอรดี พิลาโฮม ฟิสิกส์-วท.ม.
3 601950002 นายSoe Ko Ko Aung ฟิสิกส์-ปรัชญาดุษฎี
4 601930001 นางสาวอรพรรณ เหมะธุลิน ฟิสิกส์-วท.ม.
5 601930002 นายวัชระ ชาวหมู่ ฟิสิกส์-วท.ม.
6 601950013 นางสาววนัชพร นามหงษา ฟิสิกส์-ปรัชญาดุษฎี
7 601950012 นายสุภศิษฎ์ แพงสอน ฟิสิกส์-ปรัชญาดุษฎี
1 
7 /3
หมายเหตุ
     1.ผู้ที่มีสิทธิ์รายงานตัวให้มารายงานตัว วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30-12.00 น. ณ  ห้องสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 5 ม.ราชภัฏสกลนคร   
     2.ค่าใช้จ่ายในการรายงานตัว 2.1 ค่าใช้จ่ายในวันรายงานตัว
     3.แต่งกายด้วยชุดสุภาพ
     4.ผู้ที่ไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์