ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท/เอก (ภาคพิเศษ รอบสอง) ปีการศึกษา 2562

  
สามารถค้นหาข้อมูลได้จาก เลขที่ผู้สมัคร,ชื่อ,สกุล,เลขประจำตัวประชาชน
ผู้มีสิทธิ์รายงานตัว จะต้องกรอกข้อมูลประวัติส่วนตัว แล้วพิมพ์ใบรายงานตัวมายื่น ในวันรายงานตัวด้วย
รายงานตัวนักศึกษาบัณฑิตศึกษา  วันที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 -14.00 น. ณ  สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น ๑ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย(อาคาร ๕) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ค่าใช้จ่ายในวันรายงานตัว

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ - สกุล สาขาที่ได้ ประเภท สถานะการกรอกข้อมูล กรอกประวัติ พิมพ์ใบรายงานตัว
1 621940354 นางสาวจิราภรณ์ โคตถา การบริหารและพัฒนาการศึกษา-ค.ม.
2 621940355 นายณัฐดนัย วงษาเนาว์ การบริหารการศึกษา-ค.ม.
3 621940358 นางสาวพัชราภรณ์ ไชยเบ้า การสอนวิทยาศาสตร์-แผนการศึกษาสำหรับภาคพิเศษ(แผนวิชาชีพครู)-ค.ม.
4 621940362 นางสาววันวิศาข์ บรรเทา รัฐประศาสนศาสตร์-รป.ม.
5 621940363 นางสาวพิชชาภา คำมุงคุณ รัฐประศาสนศาสตร์-รป.ม.
6 621940367 นางหยาดทิพย์ ซีซอง การบริหารการศึกษา-ค.ม.
7 621940371 นางสาวพรวิภา ภูคงกิ่ง วิจัยหลักสูตรและการสอน-ค.ม.
8 621940380 นายวิชาญ อิทธิฤกษ์มงคล รัฐประศาสนศาสตร์-รป.ม.
9 621940383 นางนุชจนาถ สิงห์งอย การบริหารและพัฒนาการศึกษา-ค.ม.
10 621940384 นายสรรเพชญ ไตรยงค์ การบริหารการศึกษา-ค.ม.
11 621940385 นายศราวุธ สุสิงห์ การบริหารและพัฒนาการศึกษา-ค.ม.
12 621940396 นายชานุวัฒน์ สังกฤษ การบริหารการศึกษา-ค.ม.
13 621940402 นายนราดล ยตะโคตร การบริหารและพัฒนาการศึกษา-ค.ม.
14 621940405 ร้อยตรีสุพัฒน์ เอี่ยมพลับใหญ่ รัฐประศาสนศาสตร์-รป.ม.
15 621940412 นางฐิดาภา จันปุ่ม การบริหารการศึกษา-ค.ม.
1 
282 /133
หมายเหตุ
     1.ผู้ที่มีสิทธิ์รายงานตัวให้มารายงานตัว วันที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 08.30-10.30 น. ณ  ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา อาคาร 10  ชั้น 3 ม.ราชภัฏสกลนคร   
     2.ค่าใช้จ่ายในการรายงานตัว 2.1 ค่าใช้จ่ายในวันรายงานตัว
     3.แต่งกายด้วยชุดสุภาพ
     4.ผู้ที่ไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์