ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท/เอก (ภาคพิเศษ) ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียน ที่ 2/2561

  
สามารถค้นหาข้อมูลได้จาก เลขที่ผู้สมัคร,ชื่อ,สกุล,เลขประจำตัวประชาชน
ผู้มีสิทธิ์รายงานตัว จะต้องกรอกข้อมูลประวัติส่วนตัว แล้วพิมพ์ใบรายงานตัวมายื่น ในวันรายงานตัวด้วย
รายงานตัวนักศึกษาบัณฑิตศึกษา  วันที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30-15.00 น. ณ  สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น ๑ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย(อาคาร ๕) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ค่าใช้จ่ายในวันรายงานตัว

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ - สกุล สาขาที่ได้ ประเภท สถานะการกรอกข้อมูล กรอกประวัติ พิมพ์ใบรายงานตัว
1 611940237 ร้อยตำรวจเอกสุทธิโชติ สมควรดี รัฐประศาสนศาสตร์-รป.ม. คัดเลือกทั่วไป
2 611940239 นางสาวอิงสราญ ศรีม่วง รัฐประศาสนศาสตร์-รป.ม. คัดเลือกทั่วไป
3 611940240 จ่าอากาศเอกทินวัฒน์ แสงศิลา รัฐประศาสนศาสตร์-รป.ม. คัดเลือกทั่วไป
4 611940241 นายศราวุฒิ แสนสุภา รัฐประศาสนศาสตร์-รป.ม. คัดเลือกทั่วไป
5 611940242 นายโกเสก กุดตุ้ม รัฐประศาสนศาสตร์-รป.ม. คัดเลือกทั่วไป
6 611940243 นางสาวศิริญา สมบูรณ์ รัฐประศาสนศาสตร์-รป.ม. คัดเลือกทั่วไป
7 611940245 นางสาวอุบล เหมือนสิงห์ วิจัยหลักสูตรและการสอน-ค.ม. คัดเลือกทั่วไป
8 611940247 นางสาวเขมจิรา ชุมปัญญา รัฐประศาสนศาสตร์-รป.ม. คัดเลือกทั่วไป
9 611940254 นายวรสิทธิ์ สุกทน รัฐประศาสนศาสตร์-รป.ม. คัดเลือกทั่วไป
10 611940256 นายอิศรา หาญรักษ์ การบริหารการศึกษา-ค.ม. คัดเลือกทั่วไป
11 611940257 นางสาวมัลลิกา สีดาเดช การบริหารการศึกษา-ค.ม. คัดเลือกทั่วไป
12 611940258 นางสาวสุดาทิพย์ ถวิลไพร การบริหารการศึกษา-ค.ม. คัดเลือกทั่วไป
13 611940261 นางสาวธัชฏาพร ล้อวงศ์งาม การบริหารและพัฒนาการศึกษา-ค.ม. คัดเลือกทั่วไป
14 611940264 นางสาวลักขณา สักเข็มหาร การบริหารและพัฒนาการศึกษา-ค.ม. คัดเลือกทั่วไป
15 611940267 นางสาวปิยพร เกื้ออนันต์ วิจัยหลักสูตรและการสอน-ค.ม. คัดเลือกทั่วไป
1 
241 /145
หมายเหตุ
     1.ผู้ที่มีสิทธิ์รายงานตัวให้มารายงานตัว วันที่ 13 ธันวาคม 2561 พ.ศ.2560 เวลา 08.30-15.00 น. ณ  สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น ๑ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย(อาคาร ๕) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
     2.ค่าใช้จ่ายในการรายงานตัว 2.1 ค่าใช้จ่ายในวันรายงานตัว
     3.แต่งกายด้วยชุดสุภาพ
     4.ผู้ที่ไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์