ผู้มีสิทธิ์รายงานตัวระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
  
สามารถค้นหาข้อมูลได้จาก เลขที่ผู้สมัคร,ชื่อ,สกุล,เลขประจำตัวประชาชน
*** ผู้มีสิทธิ์รายงานตัว
จะต้องกรอกข้อมูลประวัติส่วนตัว แล้วพิมพ์ใบรายงานตัวมายื่น ในวันรายงานตัวด้วย
รายงานตัวระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู วันที่ 2 กันยายน 2559 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคาร 5 ชั้น 1

เลขที่ผู้สมัครคำนำหน้าชื่อสกุลสาขาที่ได้ประเภทโควต้าสถานะการกรอกข้อมูล  
591970794นางสาวจินดารัตน์เทศประสิทธิ์ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู-ป.บัณฑิต        กรอกประวัติ พิมพ์ใบรายงานตัว
591970792นางสาวพิสุดาศรีนุกูลประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู-ป.บัณฑิต        กรอกประวัติ พิมพ์ใบรายงานตัว
591970787นางสาวพชรพรคะมานิคมประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู-ป.บัณฑิต        กรอกประวัติ พิมพ์ใบรายงานตัว
591970785นางสาวไอลดาโสภาลุนการสอนวิทยาศาสตร์-ค.ม.        กรอกประวัติ พิมพ์ใบรายงานตัว
591970764นายกฤษณ์โลห์คำประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู-ป.บัณฑิต        กรอกประวัติ พิมพ์ใบรายงานตัว
591970739นายวิชยุตม์พิชัยคำประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู-ป.บัณฑิต        กรอกประวัติ พิมพ์ใบรายงานตัว
591970730นายธรรมนูญขลิบเงินประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู-ป.บัณฑิต        กรอกประวัติ พิมพ์ใบรายงานตัว
591970721นางสาวกฤษลดาศรีพลลาประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู-ป.บัณฑิต        กรอกประวัติ พิมพ์ใบรายงานตัว
591970716นางสาวชนัฐกานต์โทไข่ษรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู-ป.บัณฑิต        กรอกประวัติ พิมพ์ใบรายงานตัว
591970710นางสาวจินตนามัสทิตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู-ป.บัณฑิต        กรอกประวัติ พิมพ์ใบรายงานตัว
12345678910...
Label /Label

    
    
 
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  http://academic.snru.ac.th 
อาคาร 10 ชั้น 1 เลขที่ 680   ถนนนิตโย  ต. ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร 47000
เบอร์โทรศัพท์ 042-970025(ติดต่อในเวลาราชการ 08.30 น. -16.30 น.)