ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท/เอก (ภาคพิเศษ) ปีการศึกษา 2560

  
สามารถค้นหาข้อมูลได้จาก เลขที่ผู้สมัคร,ชื่อ,สกุล,เลขประจำตัวประชาชน
ผู้มีสิทธิ์รายงานตัว จะต้องกรอกข้อมูลประวัติส่วนตัว แล้วพิมพ์ใบรายงานตัวมายื่น ในวันรายงานตัวด้วย
รายงานตัวนักศึกษาบัณฑิตศึกษา  วันที่ 26 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30-13.00 น. ณ  ห้องสัตตบงกช อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์(อาคาร 11) ม.ราชภัฏสกลนคร
ค่าใช้จ่ายในวันรายงานตัว

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ - สกุล สาขาที่ได้ ประเภท สถานะการกรอกข้อมูล กรอกประวัติ พิมพ์ใบรายงานตัว
1 601940102 นายศราวุฒิ บุญพอ การวิจัยและพัฒนาการศึกษา-ค.ม.
2 601940069 นางสาวณัฐชยา จันทร์นวล การบริหารและพัฒนาการศึกษา-ค.ม.
3 601940052 นายสมชัย ไขแสงจันทร์ การบริหารและพัฒนาการศึกษา-ค.ม.
4 601940054 นางสาวสุภาพร แสงสี การบริหารและพัฒนาการศึกษา-ค.ม.
5 601940055 นายเมธี อินาลา การบริหารการศึกษา-ค.ม.
6 601940056 นางสาวณัฐณิชา หล่อประดิษฐ์ รัฐประศาสนศาสตร์-รป.ม.
7 601940057 นายลิขสิทธิ์ ดาบพิมพ์ศรี การสอนวิทยาศาสตร์-ค.ม.
8 601940059 นางสาวอมรรัตน์ จำปาวัตตะ การสอนวิทยาศาสตร์-ค.ม.
9 601940060 นายวิทยา ผิวงาม ฟิสิกส์-วท.ม.
10 601940061 นางจิราภรณ์ หลักทอง การสอนวิทยาศาสตร์-ค.ม.
11 601940062 นางสาววิไลพร อาจณะรงค์ การบริหารและพัฒนาการศึกษา-ค.ม.
12 601940064 ว่าที่ร้อยตรีกฤติน ไชยคุณ วิจัยหลักสูตรและการสอน-ค.ม.
13 601940066 นายเกริกกฤษณ์ มูลนันท์ การบริหารและพัฒนาการศึกษา-ค.ม.
14 601940070 นายนิธิทัศน์ ชายกวด การวิจัยและพัฒนาการศึกษา-ค.ม.
15 601940071 นายธีรพงศ์ อุปทุม การบริหารการศึกษา-ค.ม.
1 
291 /157
หมายเหตุ
     1.ผู้ที่มีสิทธิ์รายงานตัวให้มารายงานตัว วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2560 เวลา 08.30-13.00น. ณ  ห้องสัตตบงกช อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์(อาคาร 11) ม.ราชภัฏสกลนคร
     2.ค่าใช้จ่ายในการรายงานตัว 2.1 ค่าใช้จ่ายในวันรายงานตัว
     3.แต่งกายด้วยชุดสุภาพ
     4.ผู้ที่ไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์