ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท/เอก (ภาคพิเศษ) ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียน ที่ 2/2561

  
สามารถค้นหาข้อมูลได้จาก เลขที่ผู้สมัคร,ชื่อ,สกุล,เลขประจำตัวประชาชน
ผู้มีสิทธิ์รายงานตัว จะต้องกรอกข้อมูลประวัติส่วนตัว แล้วพิมพ์ใบรายงานตัวมายื่น ในวันรายงานตัวด้วย
รายงานตัวนักศึกษาบัณฑิตศึกษา  วันที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30-15.00 น. ณ  สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น ๑ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย(อาคาร ๕) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ค่าใช้จ่ายในวันรายงานตัว

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ - สกุล สาขาที่ได้ ประเภท สถานะการกรอกข้อมูล กรอกประวัติ พิมพ์ใบรายงานตัว
1 611940184 นางสาววัชรพงค์ แก้วก่า การวิจัยและพัฒนาการศึกษา-ค.ม. คัดเลือกทั่วไป
2 611940185 นางสาวเบญจภรณ์ สหัสสา การบริหารการศึกษา-ค.ม. คัดเลือกทั่วไป
3 611940186 นางสาวนิศากร ผาใต้ รัฐประศาสนศาสตร์-รป.ม. คัดเลือกทั่วไป
4 611940187 นางสาววรัชยา ลาบบุญ การบริหารการศึกษา-ค.ม. คัดเลือกทั่วไป
5 611940193 พระสมุห์ปิยะพงษ์ วงศ์ตาผา การบริหารการศึกษา-ค.ม. คัดเลือกทั่วไป
6 611940194 พระปลัดณัฐพล โชติปญฺโญ (ยะชัยศรี) การบริหารการศึกษา-ค.ม. คัดเลือกทั่วไป
7 611940199 นางสาวนภัสรพี แถบเงิน รัฐประศาสนศาสตร์-รป.ม. คัดเลือกทั่วไป
8 611940200 นายสุชาติ พันธ์ก้อม การบริหารการศึกษา-ค.ม. คัดเลือกทั่วไป
9 611940201 นางสาวธีราภัทร ธนโชคดี การวิจัยและพัฒนาการศึกษา-ค.ม. คัดเลือกทั่วไป
10 611940202 นางสาวเมธาวดี ใหมคำ การวิจัยและพัฒนาการศึกษา-ค.ม. คัดเลือกทั่วไป
11 611940203 ว่าที่ร้อยตรีหญิงศุภวรรณ รูปงาม การบริหารการศึกษา-ค.ม. คัดเลือกทั่วไป
12 611940204 นางสาวณัฐวรรณ ลาสิทธิ์ วิจัยหลักสูตรและการสอน-ค.ม. คัดเลือกทั่วไป
13 611940205 นางสาวนิตยาภรณ์ สิมลี การบริหารและพัฒนาการศึกษา-ค.ม. คัดเลือกทั่วไป
14 611940209 นายธำรงเดช บุราณสาร การบริหารการศึกษา-ค.ม. คัดเลือกทั่วไป
15 611940211 นางสาวพรรณิภา ไชยศรี การบริหารการศึกษา-ค.ม. คัดเลือกทั่วไป
1 
232 /137
หมายเหตุ
     1.ผู้ที่มีสิทธิ์รายงานตัวให้มารายงานตัว วันที่ 13 ธันวาคม 2561 พ.ศ.2560 เวลา 08.30-15.00 น. ณ  สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น ๑ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย(อาคาร ๕) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
     2.ค่าใช้จ่ายในการรายงานตัว 2.1 ค่าใช้จ่ายในวันรายงานตัว
     3.แต่งกายด้วยชุดสุภาพ
     4.ผู้ที่ไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์