ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท/เอก (ภาคพิเศษ) ปีการศึกษา 2561

  
สามารถค้นหาข้อมูลได้จาก เลขที่ผู้สมัคร,ชื่อ,สกุล,เลขประจำตัวประชาชน
ผู้มีสิทธิ์รายงานตัว จะต้องกรอกข้อมูลประวัติส่วนตัว แล้วพิมพ์ใบรายงานตัวมายื่น ในวันรายงานตัวด้วย
รายงานตัวนักศึกษาบัณฑิตศึกษา  วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30-10.00 น. ณ  ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 ม.ราชภัฏสกลนคร
ค่าใช้จ่ายในวันรายงานตัว

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ - สกุล สาขาที่ได้ ประเภท สถานะการกรอกข้อมูล กรอกประวัติ พิมพ์ใบรายงานตัว
1 611940189 นายเกริก แสงวงค์ วิจัยหลักสูตรและการสอน-ค.ม. คัดเลือกทั่วไป
2 611940161 นายสุลิสัน สุกุนคู เทคโนโลยีและการจัดการสารสนเทศดิจิทัล-วท.ม. คัดเลือกทั่วไป
3 611940156 นายอิศวรวิทย์ ศิริขันธ์ เทคโนโลยีและการจัดการสารสนเทศดิจิทัล-วท.ม. คัดเลือกทั่วไป
4 611940098 นายธีระเดช กุลสาร การบริหารและพัฒนาการศึกษา-ค.ม. คัดเลือกทั่วไป
5 611940015 นายณัฐภัทร อภิรัชภิญโญ เทคโนโลยีและการจัดการสารสนเทศดิจิทัล-วท.ม. คัดเลือกทั่วไป
6 611940086 นางสาวมัณฑนา ชุมปัญญา การบริหารการศึกษา-ค.ม. คัดเลือกทั่วไป
7 611960004 นายปิยกูล คุณแก้ว การบริหารการพัฒนา-ปรัชญาดุษฎี คัดเลือกทั่วไป
8 611940164 นางสาวนาตยา ศรีวงกาง การบริหารและพัฒนาการศึกษา-ค.ม. คัดเลือกทั่วไป
9 611940128 นายสงกรานต์ ตะโคดม การบริหารการศึกษา-ค.ม. คัดเลือกทั่วไป
10 611940177 นางสาวสกลรัตน์ พูนทองอินทร์ วิจัยหลักสูตรและการสอน-ค.ม. คัดเลือกทั่วไป
11 611940103 นายสรายุทธ สิมมาจันทร์ การบริหารการศึกษา-ค.ม. คัดเลือกทั่วไป
12 611940195 นางสาวปรียานุช ราชแผ้ว วิจัยหลักสูตรและการสอน-ค.ม. คัดเลือกทั่วไป
13 611940032 นายธีระวัฒน์ บัวทะราช รัฐประศาสนศาสตร์-รป.ม. คัดเลือกทั่วไป
14 611940182 พระมหาเกียรติศักดิ์ กิตฺติสกฺโก (สุวรรณไชยรบ) รัฐประศาสนศาสตร์-รป.ม. คัดเลือกทั่วไป
15 611940158 นายปิยะ ดาบชัย การบริหารการศึกษา-ค.ม. คัดเลือกทั่วไป
1 
206 /125
หมายเหตุ
     1.ผู้ที่มีสิทธิ์รายงานตัวให้มารายงานตัว วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 พ.ศ.2560 เวลา 08.30-10.00 น. ณ  ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 ม.ราชภัฏสกลนคร
     2.ค่าใช้จ่ายในการรายงานตัว 2.1 ค่าใช้จ่ายในวันรายงานตัว
     3.แต่งกายด้วยชุดสุภาพ
     4.ผู้ที่ไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์