ระบบบันทึกประวัติ ผู้มีสิทธิ์รายงานตัว ประเภทคัดเลือกทั่วไป นักศึกษาภาคพิเศษ(เสาร์-อาทิตย์)
ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

  
สามารถค้นหาข้อมูลได้จาก เลขที่ผู้สมัคร,ชื่อ,สกุล,เลขประจำตัวประชาชน
ผู้มีสิทธิ์รายงานตัว จะต้องกรอกข้อมูลประวัติส่วนตัว แล้วพิมพ์ใบรายงานตัวมายื่น ในวันรายงานตัวด้วย

1. รายงานตัวพร้อมถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษา(แต่งกายชุดสุภาพ)  วันที่ 14 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 - 12.00 น.(ช่วงเช้า) ณ  อาคารอเนกประสงค์ อาคาร ๑๓

2. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และพบอาจารย์ที่ปรึกษา เกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน  วันที่ 14 กรกฎาคม 2561 (ช่วงบ่าย)  หอประชุมจามจุรี (หอประชุม ๑)


ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ - สกุล สาขาที่ได้ ประเภท สถานะการกรอกข้อมูล กรอกประวัติ พิมพ์ใบรายงานตัว
1 611820117 นางสาวรัตนากร มีสิทธิ์ บริหารธุรกิจ(การจัดการทั่วไป)-บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน) คัดเลือกทั่วไป
2 611820120 นางคุณัญญา พานิชพันธุ์ การบัญชี-บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน) คัดเลือกทั่วไป
3 611820123 นางสาวโสรยา มวลปาก การบัญชี-บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน) คัดเลือกทั่วไป
4 611820124 นางสาวรมย์ชลี คำมุงคุณ การบัญชี-บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน) คัดเลือกทั่วไป
5 611820126 นางสาวปวีณา วงค์ษาเนาว์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ-บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน) คัดเลือกทั่วไป
6 611820132 นางสาวศุภกานต์ บุญประกอบ บริหารธุรกิจ(การจัดการทั่วไป)-บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน) คัดเลือกทั่วไป
7 611820133 นางธัณวรัตม์ อุปสิทธิ์ บริหารธุรกิจ(การจัดการทั่วไป)-บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน) คัดเลือกทั่วไป
8 611820134 นางสาวปนัดดา กิติราช การบัญชี-บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน) คัดเลือกทั่วไป
9 611820135 นายปรมินท์ คำสีทา บริหารธุรกิจ(การจัดการทั่วไป)-บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน) คัดเลือกทั่วไป
10 611820136 นายฉัตรชัย ผลาจันทร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ-บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน) คัดเลือกทั่วไป
11 611820142 นางสาววริดา ปัญญา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ-บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน) คัดเลือกทั่วไป
12 611820143 นายธนพล นนทะคำจันทร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ-บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน) คัดเลือกทั่วไป
13 611820144 นายวุฒินันท์ ผาสุข คอมพิวเตอร์ธุรกิจ-บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน) คัดเลือกทั่วไป
14 611820158 นายกิจติพงค์ บุตตะ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ-บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน) คัดเลือกทั่วไป
15 611820161 นางสาวศศินิภา มือกุศล การบัญชี-บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน) คัดเลือกทั่วไป
1 
473 /359
หมายเหตุ
     1.รายงานตัวพร้อมถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษา(แต่งกายชุดสุภาพ)  วันที่ 14 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 - 12.00 น.ช่วงเช้า) ณ  อาคารอเนกประสงค์ อาคาร ๑๓
     2. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และพบอาจารย์ที่ปรึกษา เกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน  วันที่ 14 กรกฎาคม 2561 (ช่วงบ่าย)  หอประชุมจามจุรี (หอประชุม ๑)
     3.ค่าใช้จ่ายในการรายงานตัว ค่าใช้จ่ายในวันรายงานตัว
     4.การแต่งกายให้แต่งกายชุดสุภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร หรือแต่งกายด้วยชุดสุภาพ
     5.ผู้ที่ไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์