รายการผู้มีสิทธิ์รายงานตัว เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา Tcas รอบ 3/1และ3/2
ประเภทรับตรงร่วมกัน

  
สามารถค้นหาข้อมูลได้จาก เลขที่ผู้สมัคร,ชื่อ,สกุล,เลขประจำตัวประชาชน
ผู้มีสิทธิ์รายงานตัว จะต้องกรอกข้อมูลประวัติส่วนตัว แล้วพิมพ์ใบรายงานตัวมายื่น ในวันรายงานตัวด้วย
รายงานตัวนักศึกษา  วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00-15.00 น. ณ  อาคาร 10 ชั้น 1  ม.ราชภัฏสกลนคร
ค่าใช้จ่ายในวันรายงานตัว

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ - สกุล สาขาที่ได้ สถานะการกรอกข้อมูล กรอกประวัติ พิมพ์ใบรายงานตัว
1 613109188 นางสาวฐิติมา คึมยะราช นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ. 5 ปี- รับตรงร่วม
2 613162117 นางสาววิภารัตน์ วิภาวิน อุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี ค.บ. 5 ปี- รับตรงร่วม
3 613099720 นายธัญวุฒิ ทุมรี อุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี ค.บ. 5 ปี- รับตรงร่วม
4 613094325 นายศราวุฒิ ไถนาคำ พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา ค.บ. 5 ปี- รับตรงร่วม
5 613008852 นายปรารภ ไตรพิษ อุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี ค.บ. 5 ปี- รับตรงร่วม
6 613059917 นางสาวศศิธร หนูเนียม อุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี ค.บ. 5 ปี- รับตรงร่วม
7 613108992 นางสาวชัญญาพร อ้วนอินทร์ อุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี ค.บ. 5 ปี- รับตรงร่วม
8 613156790 นางสาวดวงกมล อรรคนิตย์ คหกรรมศาสตร์ ค.บ. 5 ปี- รับตรงร่วม
9 613099271 นายพงษ์สันต์ มาตยาคุณ พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา- รับตรงร่วม
10 613152908 นางสาวณิชชา วงศ์ประชา ภาษาอังกฤษ - รับตรงร่วม
11 613102621 นายทัศรัณย์ ยะไวย์ ฟิสิกส์ ค.บ. 5 ปี- รับตรงร่วม
12 613132137 นางสาวกุลชา เพ็ชรไพร นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ. 5 ปี- รับตรงร่วม
13 613128889 นายกฤติพงษ์ สุภาจันทร์ อุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี ค.บ. 5 ปี- รับตรงร่วม
14 613076770 นายเพชรงาม ศรีพรหมทัต สังคมศึกษา- รับตรงร่วม
15 613119315 นายพงศ์พิพัฒน์ พอกพูน ภาษาอังกฤษ - รับตรงร่วม
16 613056379 นางสาวรัตติกาล พันธ์เสนา ภาษาไทย - รับตรงร่วม
17 613119852 นายปิยะวัฒน์ หงษ์ภู วิทยาศาสตร์ - รับตรงร่วม
18 613163437 นายวงศกร คำภูษา วิทยาศาสตร์ - รับตรงร่วม
19 613056160 นายธนภัทร กันบุรมย์ คณิตศาสตร์ - รับตรงร่วม
20 613082672 นางสาวนฤมล ดวงสงค์ คหกรรมศาสตร์ ค.บ. 5 ปี- รับตรงร่วม
1 2 
26 /25