ผู้มีสิทธิ์รายงานตัวประเภทคัดเลือกโควต้า เรียนดี กิจกรรมดี กีฬาดี คนดี และอปท. ปีการศึกษา 2560

  
สามารถค้นหาข้อมูลได้จาก เลขที่ผู้สมัคร,ชื่อ,สกุล,เลขประจำตัวประชาชน
ผู้มีสิทธิ์รายงานตัว จะต้องกรอกข้อมูลประวัติส่วนตัว แล้วพิมพ์ใบรายงานตัวมายื่น ในวันรายงานตัวด้วย
รายงานตัวนักศึกษาปริญญาตรี  วันที่ 2 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00-15.00 น. ณ  หอประชุมจามจุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ - สกุล สาขาที่ได้ ประเภทโควตา สถานะการกรอกข้อมูล กรอกประวัติ พิมพ์ใบรายงานตัว
1 601314324 นางสาววิทิตา ปุกะนะ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)-บธ.บ. 4 ปี เรียนดี
2 601312208 นายพิทักษ์ชน คำสงค์ ภาษาอังกฤษ-ค.บ. 5 ปี กิจกรรมทั่วไป
3 601310211 นางสาวจินดารัตน์ ไพรีรณ ฟิสิกส์-ค.บ. 5 ปี บาสเกตบอล
4 601314429 นางสาวทิพย์รัตน์ เกตจุนา การบัญชี-บช.บ. 4 ปี นาฏศิลป์
5 602110030 นางสาวจันทร์เพ็ญ มิสงอน เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ -ศ.บ. 4 ปี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6 601313341 นายนิติธร แก้วคำศรี นิติศาสตร์-น.บ. 4 ปี เรียนดี
7 601310305 นางสาวสุภัทรา ผาอินทร์ ฟิสิกส์-ค.บ. 5 ปี เรียนดี
8 601311710 นางสาววิไลวรรณ พรรณพิกุล นิติศาสตร์-น.บ. 4 ปี เรียนดี
9 601311714 นางสาวโสรยา วิเศษศรี รัฐประศาสนศาสตร์ -รป.บ. 4 ปี เรียนดี
10 601311722 นางสาวสุวิมล ฮังจี้จู้ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการเงินการธนาคาร)-บธ.บ. 4 ปี เรียนดี
11 601313421 นางสาวอรญา อัยวรรณ วิทยาการคอมพิวเตอร์-วท.บ. 4 ปี เรียนดี
12 601313429 นางสาวศศิพร สีนวล รัฐประศาสนศาสตร์ -รป.บ. 4 ปี เรียนดี
13 601313433 นางสาวรัตติยา สิงห์สาย ภาษาอังกฤษ-ศศ.บ. 4 ปี เรียนดี
14 601313442 นายโชคสกล ผานะวงค์ เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า)-ทล.บ. 4 ปี กิจกรรมทั่วไป
15 601313452 นางสาวมะลิ หอมเฮ้า การศึกษาปฐมวัย-ค.บ. 5 ปี เรียนดี
1 
1062 /631
หมายเหตุ
     1.ผู้ที่มีสิทธิ์รายงานตัวให้มารายงานตัว วันที่ 2 ธันวามคม พ.ศ.2559 เวลา 09.00-15.00น. ณ  หอประชุมจามจุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
     2.ค่าใช้จ่ายในการรายงานตัว 2.1 ค่าใช้จ่ายในวันรายงานตัว(เรียนดี กิจกรรมดี กีฬาดี คนดี)   2.2 ค่าใช้จ่ายในวันรายงานตัว(องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
     3.การแต่งกายให้แต่งกายชุดนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร หรือแต่งกายด้วยชุดสุภาพ
     4.ผู้ที่ไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์