ผู้มีสิทธิ์รายงานตัวประเภทคัดเลือกโควต้า เรียนดี กิจกรรมดี กีฬาดี คนดี และอปท. ปีการศึกษา 2560

  
สามารถค้นหาข้อมูลได้จาก เลขที่ผู้สมัคร,ชื่อ,สกุล,เลขประจำตัวประชาชน
ผู้มีสิทธิ์รายงานตัว จะต้องกรอกข้อมูลประวัติส่วนตัว แล้วพิมพ์ใบรายงานตัวมายื่น ในวันรายงานตัวด้วย
รายงานตัวนักศึกษาปริญญาตรี  วันที่ 2 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00-15.00 น. ณ  หอประชุมจามจุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ - สกุล สาขาที่ได้ ประเภทโควตา สถานะการกรอกข้อมูล กรอกประวัติ พิมพ์ใบรายงานตัว
1 641311452 นางสาวน้ำทิพย์ ไชยตะมาตย์ ภาษาอังกฤษ-ศศ.บ. 4 ปี
2 641311548 นางสาวรัตนาพร ผลจันทร์ รัฐประศาสนศาสตร์-รป.บ. 4 ปี
3 641310741 นางสาวสายสุรีย์ ตระแก้วจิตร การท่องเที่ยว-ศศ.บ. 4 ปี
4 641310714 นางสาวอารียา ชมภูราช คอมพิวเตอร์ธุรกิจ-บธ.บ. 4 ปี
5 641310731 นายพันกร บุผาชาติ นิติศาสตร์-น.บ. 4 ปี
6 641310722 นางสาวกนกวรรณ สุขรี นิติศาสตร์-น.บ. 4 ปี
7 641311895 นางสาวกัลยรัตน์ จินดากลาง นิเทศศาสตร์-นศ.บ. 4 ปี
8 641311954 นายธนพล ผาใต้ รัฐประศาสนศาสตร์-รป.บ. 4 ปี
9 641310242 นางสาววณิชยา แสนอุบล เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล-วท.บ. 4 ปี
10 641313360 นายชลธีร์ ถึงนำมา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล-วท.บ. 4 ปี
11 641313361 นายชายธง ถึงนำมา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล-วท.บ. 4 ปี
12 641313561 นางสาวทิตา จันทร์ไตรรัตน์ ภาษาอังกฤษ-ศศ.บ. 4 ปี
13 641312335 นางสาวเจษฎาภรณ์ ภูจริต การบัญชี-บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)
14 641313450 นางสาวนพจิรา อินทริง การบัญชี-บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)
15 641313520 นางสาวนารากร กาวิน เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล-วท.บ. 4 ปี
1 
577 /515
หมายเหตุ
     1.ผู้ที่มีสิทธิ์รายงานตัวให้มารายงานตัว วันที่ 2 ธันวามคม พ.ศ.2559 เวลา 09.00-15.00น. ณ  หอประชุมจามจุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
     2.ค่าใช้จ่ายในการรายงานตัว 2.1 ค่าใช้จ่ายในวันรายงานตัว(เรียนดี กิจกรรมดี กีฬาดี คนดี)   2.2 ค่าใช้จ่ายในวันรายงานตัว(องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
     3.การแต่งกายให้แต่งกายชุดนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร หรือแต่งกายด้วยชุดสุภาพ
     4.ผู้ที่ไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์