ผู้มีสิทธิ์รายงานตัวประเภทคัดเลือกโควต้า เรียนดี กิจกรรมดี กีฬาดี คนดี และอปท. ปีการศึกษา 2560

  
สามารถค้นหาข้อมูลได้จาก เลขที่ผู้สมัคร,ชื่อ,สกุล,เลขประจำตัวประชาชน
ผู้มีสิทธิ์รายงานตัว จะต้องกรอกข้อมูลประวัติส่วนตัว แล้วพิมพ์ใบรายงานตัวมายื่น ในวันรายงานตัวด้วย
รายงานตัวนักศึกษาปริญญาตรี  วันที่ 2 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00-15.00 น. ณ  หอประชุมจามจุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ - สกุล สาขาที่ได้ ประเภทโควตา สถานะการกรอกข้อมูล กรอกประวัติ พิมพ์ใบรายงานตัว
1 641310870 นางสาวธัญญลักษณ์ แก้วจีน ภาษาอังกฤษ-ศศ.บ. 4 ปี
2 641310371 นายพิทักษ์พงศ์ พรมดม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล-วท.บ. 4 ปี
3 641310742 นางสาวศิริลักษณ์ สกลธนากร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ-บธ.บ. 4 ปี
4 641311043 นางสาวจิตรดาภา มาตะราช รัฐประศาสนศาสตร์-รป.บ. 4 ปี
5 641310149 นายศุภกร มณีรัตน์ บริหารธุรกิจการเกษตร-วท.บ. 4 ปี
6 641311992 นางสาวฑิฆัมพร ฤทธิ์มูลชา การบัญชี-บช.บ. 4 ปี
7 641310317 นางสาวเมฆขลา ชาทองยศ การบัญชี-บช.บ. 4 ปี
8 641310319 นางสาวนิภาวัลย์ อินธิเสน การบัญชี-บช.บ. 4 ปี
9 641310452 นางสาวชนิภาพร พัฒนจันทร์ บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์)-บธ.บ. 4 ปี
10 641310359 นายศักดิ์ครินทร์ ทองจันทร์ การบัญชี-บช.บ. 4 ปี
11 641310403 นางสาวธมลวรรณ ซามาตร วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม-วท.บ. 4 ปี
12 641310313 นางสาวไหมพิมพ์ เดือยพิมพ์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ-ศศ.บ. 4 ปี
13 641313182 นางสาวสุธิตา ฉลาดเลิศ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร-ศศ.บ. 4 ปี
14 641310258 นางสาวจิตรา ทองอันตัง บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ)-บธ.บ. 4 ปี
15 641310495 นายเจษฎาพล อาจปรุ เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล)-ทล.บ. 4 ปี
1 
577 /515
หมายเหตุ
     1.ผู้ที่มีสิทธิ์รายงานตัวให้มารายงานตัว วันที่ 2 ธันวามคม พ.ศ.2559 เวลา 09.00-15.00น. ณ  หอประชุมจามจุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
     2.ค่าใช้จ่ายในการรายงานตัว 2.1 ค่าใช้จ่ายในวันรายงานตัว(เรียนดี กิจกรรมดี กีฬาดี คนดี)   2.2 ค่าใช้จ่ายในวันรายงานตัว(องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
     3.การแต่งกายให้แต่งกายชุดนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร หรือแต่งกายด้วยชุดสุภาพ
     4.ผู้ที่ไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์