รายการผู้มีสิทธิ์รายงานตัว เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประเภท Portfolio รอบ 1/1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

  
สามารถค้นหาข้อมูลได้จาก เลขที่ผู้สมัคร,ชื่อ,สกุล,เลขประจำตัวประชาชน
ผู้มีสิทธิ์รายงานตัว จะต้องกรอกข้อมูลประวัติส่วนตัว แล้วพิมพ์ใบรายงานตัวมายื่น ในวันรายงานตัวด้วย
รายงานตัวนักศึกษา  วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00-15.00 น. ณ  หอประชุมมหาวชิราลงกรณ  ม.ราชภัฏสกลนคร
ค่าใช้จ่ายในวันรายงานตัว

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ - สกุล สาขาที่ได้ สถานะการกรอกข้อมูล กรอกประวัติ พิมพ์ใบรายงานตัว
1 610012740 นางสาวณัฐชา คะสาราช ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ-ศศ.บ. 4 ปี
2 610012780 นางสาวอริศรา แสงรุ่งรัตน์ บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์)-บธ.บ. 4 ปี
3 610012796 นายณรงค์ฤทธิ์ มาลุน ภาษาไทย-ค.บ. 5 ปี
4 610012803 นางสาวศศิประภา แผ่นสิงห์ รัฐศาสตร์-ร.บ. 4 ปี
5 610012810 นางสาววราพร วรรณโส ภาษาอังกฤษ-ศศ.บ. 4 ปี
6 610015208 นางสาวสุจิตรา ศรีลาราช การศึกษาปฐมวัย-ค.บ. 5 ปี
7 610015222 นายชาญณรงค์ โจมเสนาะ นิเทศศาสตร์-นศ.บ. 4 ปี
8 610015228 นายณัฐพงษ์ วันปลั่ง อุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี-ค.บ. 5 ปี
9 610015234 นางสาวณัฐณิชา สุยะ เทคโนโลยีสารสนเทศ-วท.บ. 4 ปี
10 610014453 นางสาวพรนิภา กุลวงษ์ การท่องเที่ยว-ศศ.บ. 4 ปี
11 610014661 นายปฏิภาณ จันตะนี ภาษาอังกฤษ-ค.บ. 5 ปี
12 610110023 นางสาวรัตนาภรณ์ อนุญาหงษ์ การบัญชี-บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)
13 610110024 นางสาววิไลลักษณ์ พลาดสุ การบัญชี-บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)
14 610014701 นางสาวอารียา หนองแคน คณิตศาสตร์-ค.บ. 5 ปี
15 610013712 นางสาวสายฝน เเสนพระพล คณิตศาสตร์-วท.บ. 4 ปี
1 
2079 /898
หมายเหตุ
     1.ผู้ที่มีสิทธิ์รายงานตัวให้มารายงานตัว วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00-15.00 น. ณ  หอประชุมมหาวชิราลงกรณ  ม.ราชภัฏสกลนคร  
     2.ค่าใช้จ่ายในการรายงานตัว 2.1 ค่าใช้จ่ายในวันรายงานตัว
     3.แต่งกายด้วยชุดสุภาพ
     4.ผู้ที่ไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์