ผู้มีสิทธิ์รายงานตัวประเภทรับตรง ปีการศึกษา 2560

  
สามารถค้นหาข้อมูลได้จาก เลขที่ผู้สมัคร,ชื่อ,สกุล,เลขประจำตัวประชาชน
ผู้มีสิทธิ์รายงานตัว จะต้องกรอกข้อมูลประวัติส่วนตัว แล้วพิมพ์ใบรายงานตัวมายื่น ในวันรายงานตัวด้วย
รายงานตัวนักศึกษาปริญญาตรี  วันที่ 2 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00-15.00 น. ณ  หอประชุมมหาวชิราลงกรณ

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ - สกุล สาขาที่ได้ ประเภทโควตา สถานะการกรอกข้อมูล กรอกประวัติ พิมพ์ใบรายงานตัว
1 601110286 นางสาวพรสวรรค์ วะชุม รัฐประศาสนศาสตร์ -รป.บ. 4 ปี
2 601110256 นางสาวอุษา เดชทะศร ชีววิทยา-วท.บ. 4 ปี
3 601110339 นางสาววิภาพร ขยัน ชีววิทยา-วท.บ. 4 ปี
4 601110263 นางสาววรรณี เเสงปลั่ง ชีววิทยา-วท.บ. 4 ปี
5 601110383 นางสาวอรวรรณ ราชโส คณิตศาสตร์-วท.บ. 4 ปี
6 601110320 นายสุทัศน์ อุสาพรหม บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด)-บธ.บ. 4 ปี
7 601110648 นายนิรวิทธ์ อรสินธุ์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)-บธ.บ. 4 ปี
8 601110458 นายรัฐพงษ์ มีโชติ รัฐศาสตร์-ร.บ. 4 ปี
9 601111085 นางสาวอุษา คำทะเนตร รัฐศาสตร์-ร.บ. 4 ปี
10 601111090 นางสาวปิยะธิดา แก้วชุมภู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร-วท.บ. 4 ปี
11 601110727 นางสาวภัสดาภรณ์ กาญบุตร รัฐประศาสนศาสตร์ -รป.บ. 4 ปี
12 601111050 นางสาวนิจจารีย์ ไชยปรุง บริหารธุรกิจ(การจัดการธุรกิจค้าปลีก)-บธ.บ. 4 ปี
13 601111089 นางสาวณิชกานต์ แก้วมุงคุณ รัฐประศาสนศาสตร์ -รป.บ. 4 ปี
14 601110085 นางสาวอังศุมา ปัญหาวงค์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป)-บธ.บ. 4 ปี
15 601111122 นางสาวพรชิตา ทะบรรหาร รัฐประศาสนศาสตร์ -รป.บ. 4 ปี
1 
883 /403
หมายเหตุ
     1.ผู้ที่มีสิทธิ์รายงานตัวให้มารายงานตัว วันที่ 2 ธันวามคม พ.ศ.2559 เวลา 09.00-15.00น. ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ
       มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
     2.ค่าใช้จ่ายในการรายงานตัว ค่าใช้จ่ายในวันรายงานตัว
     3.การแต่งกายให้แต่งกายชุดนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร หรือแต่งกายด้วยชุดสุภาพ
     4.ผู้ที่ไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์