ผู้มีสิทธิ์รายงานตัวประเภทรับตรง ปีการศึกษา 2560

  
สามารถค้นหาข้อมูลได้จาก เลขที่ผู้สมัคร,ชื่อ,สกุล,เลขประจำตัวประชาชน
ผู้มีสิทธิ์รายงานตัว จะต้องกรอกข้อมูลประวัติส่วนตัว แล้วพิมพ์ใบรายงานตัวมายื่น ในวันรายงานตัวด้วย
รายงานตัวนักศึกษาปริญญาตรี  วันที่ 2 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00-15.00 น. ณ  หอประชุมมหาวชิราลงกรณ

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ - สกุล สาขาที่ได้ ประเภทโควตา สถานะการกรอกข้อมูล กรอกประวัติ พิมพ์ใบรายงานตัว
1 601110671 นายวัชรพงษ์ หินมพรหม เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีการผลิต)-ทล.บ. 4 ปี
2 601110909 นางสาวสุธาสินี เเก้วคำศรี บริหารธุรกิจการเกษตร-วท.บ. 4 ปี
3 601111190 นายอู่ทอง ชินบุตร พืชศาสตร์-วท.บ. 4 ปี
4 601110585 นางสาวณัฐชยา นาลิวงศ์ สารสนเทศศาสตร์-ศศ.บ. 4 ปี
5 601110738 นางสาวสุวรรณา พรมหาคำ บริหารธุรกิจ(การจัดการธุรกิจค้าปลีก)-บธ.บ. 4 ปี
6 601111218 นางสาวณัฐกฤตา ราชบุตร เทคโนโลยีก่อสร้างและเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม(แขนงเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม)-ทล.บ. 4 ปี
7 601110231 นายนรินทร์ หาศรีคำ เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์)-ทล.บ. 4 ปี
8 601111217 นายวัชราสน์ เอกทินวัฒน์ วิทยาการคอมพิวเตอร์-วท.บ. 4 ปี
9 601111238 นางสาวบุสรารัตน์ เตคำหัน สัตวศาสตร์-วท.บ. 4 ปี
10 601110605 นางสาวรัชนี พูนพันธ์ พืชศาสตร์-วท.บ. 4 ปี
11 601111268 นางสาววิภารัช วิเศษเพ็ง การประมง-วท.บ. 4 ปี
12 601111264 นางสาวจิราวดี อุ่นใจ เทคโนโลยีก่อสร้างและเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม(แขนงเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม)-ทล.บ. 4 ปี
13 601111300 นางสาวชไมพร ประณต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร-วท.บ. 4 ปี
14 601111299 นางสาวพัทธ์ธีรา อ่อนจงไกร ศิลปกรรม-ศป.บ. 4 ปี
15 601110286 นางสาวพรสวรรค์ วะชุม รัฐประศาสนศาสตร์ -รป.บ. 4 ปี
1 
883 /403
หมายเหตุ
     1.ผู้ที่มีสิทธิ์รายงานตัวให้มารายงานตัว วันที่ 2 ธันวามคม พ.ศ.2559 เวลา 09.00-15.00น. ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ
       มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
     2.ค่าใช้จ่ายในการรายงานตัว ค่าใช้จ่ายในวันรายงานตัว
     3.การแต่งกายให้แต่งกายชุดนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร หรือแต่งกายด้วยชุดสุภาพ
     4.ผู้ที่ไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์