ผู้มีสิทธิ์รายงานตัว เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา รอบรับแบบโควตา 2.2. (เรียนดี กิจกรรมดี กีฬาดี และคนดี ) ประจำปีการศึกษา 2562

  
สามารถค้นหาข้อมูลได้จาก เลขที่ผู้สมัคร,ชื่อ,สกุล,เลขประจำตัวประชาชน
ผู้มีสิทธิ์รายงานตัว จะต้องกรอกข้อมูลประวัติส่วนตัว แล้วพิมพ์ใบรายงานตัวมายื่น ในวันรายงานตัวด้วย
บัญชีรายชื่อ หลักฐานและค่าใช้จ่ายในวันรายงานตัว

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ - สกุล สาขาที่ได้ สถานะการกรอกข้อมูล กรอกประวัติ พิมพ์ใบรายงานตัว
1 621313214 นายณัฐภัทร สรศิลป์ พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา-ค.บ. 4 ปี ฟุตซอล
2 621314180 นายปรินทร เหลาแหลม พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา-ค.บ. 4 ปี ฟุตซอล
3 621314118 นายอาจิณณ์ธรรศน์ ดาคำ เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา-ค.บ. 4 ปี ฟุตซอล
4 621312298 นางสาวอธิชา อะสุชีวะ คณิตศาสตร์-ค.บ. 4 ปี เทควันโด
5 621313396 นายปริพัตร คนหมั่น พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา-ค.บ. 4 ปี เทควันโด
6 621312522 นายนายนัฐภัค ไชยคุณ คณิตศาสตร์-ค.บ. 4 ปี เรียนดี
7 621313068 นางสาวอรสา ประทิสังข์ สาธารณสุขศาสตร์-วท.บ. 4 ปี เรียนดี
8 621313503 นางสาวศรัณย์รัช อุ่นเสนีย์ ภาษาอังกฤษ-ค.บ. 4 ปี เรียนดี
9 621314151 นางสาววัลลิภา อุทธพันธ์ ฟิสิกส์-ค.บ. 4 ปี เรียนดี
10 621314057 นางสาวทรรศน์มน มั่นศักดิ์ ภาษาไทย-ค.บ. 4 ปี เรียนดี
11 621314010 นางสาวพัชรินทร์ นนทะมาตร ฟิสิกส์-ค.บ. 4 ปี เรียนดี
12 621313249 นายธวัชชัย บุญพินิจ พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา-ค.บ. 4 ปี เรียนดี
13 621313526 นางสาวเสาวลักษณ์ อนันตะบุตร สาธารณสุขศาสตร์-วท.บ. 4 ปี เรียนดี
14 621312342 นายปัทมากร ปลาทา คณิตศาสตร์-ค.บ. 4 ปี เรียนดี
15 621312935 นางสาวอมรทิพย์ ปีพิมพ์ วิทยาศาสตร์-ค.บ. 4 ปี เรียนดี
1 
496 /423