รายการผู้มีสิทธิ์รายงานตัว เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประเภท Portfolio รอบ 1/1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

  
สามารถค้นหาข้อมูลได้จาก เลขที่ผู้สมัคร,ชื่อ,สกุล,เลขประจำตัวประชาชน
ผู้มีสิทธิ์รายงานตัว จะต้องกรอกข้อมูลประวัติส่วนตัว แล้วพิมพ์ใบรายงานตัวมายื่น ในวันรายงานตัวด้วย
รายงานตัวนักศึกษา  วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00-15.00 น. ณ  หอประชุมมหาวชิราลงกรณ  ม.ราชภัฏสกลนคร
ค่าใช้จ่ายในวันรายงานตัว

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ - สกุล สาขาที่ได้ สถานะการกรอกข้อมูล กรอกประวัติ พิมพ์ใบรายงานตัว
1 610012682 นางสาวขนิษฐา ดีเลิศ นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา-ค.บ. 5 ปี
2 610012737 นางสาวกมลรัตน์ ไมยวงค์ บริหารธุรกิจ(การจัดการธุรกิจค้าปลีก)-บธ.บ. 4 ปี
3 610012015 นายภาคิน ศิริวงศ์ นิติศาสตร์-น.บ. 4 ปี
4 610012593 นางสาวชไมพร พิมพ์มีลาย สาธารณสุขศาสตร์-วท.บ. 4 ปี
5 610012551 นางสาวมุกดา สุขโร นิติศาสตร์-น.บ. 4 ปี
6 610012554 นางสาวเนตรนภา อินทร์ติยะ การพัฒนาชุมชน-ศศ.บ. 4 ปี
7 610012555 นายอิสระพงษ์ นพรัตน์ นิติศาสตร์-น.บ. 4 ปี
8 610012574 นางสาวสุพัดตา จันทะนะ รัฐศาสตร์-ร.บ. 4 ปี
9 610012575 นางสาวภัสรา พ่ออามาตย์ สาธารณสุขศาสตร์-วท.บ. 4 ปี
10 610012130 นางสาวอรอนงค์ ทัศนา บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์)-บธ.บ. 4 ปี
11 610012131 นางสาวกัญญาณัฐ คนเพียร นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา-ค.บ. 5 ปี
12 610110005 นางสาวอรยา เชื้อคำเพ็ง การบัญชี-บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)
13 610012192 นางสาวเจนจิรา กุลภา การศึกษาปฐมวัย-ค.บ. 5 ปี
14 610012278 นางสาวขวัญฤทัย คำผาเยือง ศิลปกรรม-ศป.บ. 4 ปี
15 610012334 นายนิติพงษ์ วราหะ พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา-ค.บ. 5 ปี
1 
2079 /898
หมายเหตุ
     1.ผู้ที่มีสิทธิ์รายงานตัวให้มารายงานตัว วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00-15.00 น. ณ  หอประชุมมหาวชิราลงกรณ  ม.ราชภัฏสกลนคร  
     2.ค่าใช้จ่ายในการรายงานตัว 2.1 ค่าใช้จ่ายในวันรายงานตัว
     3.แต่งกายด้วยชุดสุภาพ
     4.ผู้ที่ไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์