รายการผู้มีสิทธิ์รายงานตัว เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประเภท Portfolio รอบ 1/1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

  
สามารถค้นหาข้อมูลได้จาก เลขที่ผู้สมัคร,ชื่อ,สกุล,เลขประจำตัวประชาชน
ผู้มีสิทธิ์รายงานตัว จะต้องกรอกข้อมูลประวัติส่วนตัว แล้วพิมพ์ใบรายงานตัวมายื่น ในวันรายงานตัวด้วย
รายงานตัวนักศึกษา  วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00-15.00 น. ณ  หอประชุมมหาวชิราลงกรณ  ม.ราชภัฏสกลนคร
ค่าใช้จ่ายในวันรายงานตัว

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ - สกุล สาขาที่ได้ สถานะการกรอกข้อมูล กรอกประวัติ พิมพ์ใบรายงานตัว
1 610015062 นางสาวเสาวลักษณ์ ไชยศรี บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์)-บธ.บ. 4 ปี
2 610015065 นายกรวิขญ์ คำศรี สารสนเทศศาสตร์-ศศ.บ. 4 ปี
3 610110016 นางสาวช่อเพชร อิ่มบุญสุ การบัญชี-บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)
4 610015083 นางสาวญาณกร เชื้อดี บริหารธุรกิจการเกษตร-วท.บ. 4 ปี
5 610015115 นางสาวเมนิญา พรมรี ภาษาอังกฤษ-ศศ.บ. 4 ปี
6 610015118 นางสาวเมธิดา อัตติยะ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป)-บธ.บ. 4 ปี
7 610015125 นางสาววิลาสีนี พรมจินดา รัฐศาสตร์-ร.บ. 4 ปี
8 610015134 นางสาววราภรณ์ นนท์นารี บริหารธุรกิจการเกษตร-วท.บ. 4 ปี
9 610015138 นางสาวพชรดา ยี่สารพัฒน์ สังคมศึกษา-ค.บ. 5 ปี
10 610015152 นางสาวยุภาพร ลาดบาดศรี บริหารธุรกิจการเกษตร-วท.บ. 4 ปี
11 610015156 นางสาวสุรีนาท อังมีพิษ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป)-บธ.บ. 4 ปี
12 610013712 นางสาวสายฝน เเสนพระพล คณิตศาสตร์-วท.บ. 4 ปี
13 610013756 นางสาวปริศนา ใจคุ้มเก่า ศิลปกรรม-ศป.บ. 4 ปี
14 610013788 นางสาวสุปรียา แก้วอุดร คณิตศาสตร์-ค.บ. 5 ปี
15 610013789 นางสาวยลรดา โมคา การบัญชี-บช.บ. 4 ปี
1 
2079 /898
หมายเหตุ
     1.ผู้ที่มีสิทธิ์รายงานตัวให้มารายงานตัว วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00-15.00 น. ณ  หอประชุมมหาวชิราลงกรณ  ม.ราชภัฏสกลนคร  
     2.ค่าใช้จ่ายในการรายงานตัว 2.1 ค่าใช้จ่ายในวันรายงานตัว
     3.แต่งกายด้วยชุดสุภาพ
     4.ผู้ที่ไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์