ผู้มีสิทธิ์รายงานตัวประเภทคัดเลือกทั่วไป ปีการศึกษา 2560

  
สามารถค้นหาข้อมูลได้จาก เลขที่ผู้สมัคร,ชื่อ,สกุล,เลขประจำตัวประชาชน
ผู้มีสิทธิ์รายงานตัว จะต้องกรอกข้อมูลประวัติส่วนตัว แล้วพิมพ์ใบรายงานตัวมายื่น ในวันรายงานตัวด้วย
รายงานตัวนักศึกษาปริญญาตรี  วันที่ 29 มีนาคม 2560 เวลา 09.00-15.00 น. ณ  หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ค่าใช้จ่ายในวันรายงานตัว(รอบทั่วไป)

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ - สกุล สาขาที่ได้ ประเภท สถานะการกรอกข้อมูล กรอกประวัติ พิมพ์ใบรายงานตัว
1 601711552 นางสาวรัตนา วงศ์กระโซ่ การบัญชี-บช.บ. 4 ปี
2 601711558 นางสาวชิดชนก บุตรนนท์ ชีววิทยา-วท.บ. 4 ปี
3 601711559 นายอนุพล ลุนลา บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด)-บธ.บ. 4 ปี
4 601711562 นางสาวอรนภา เชื้อคำจันทร์ สาธารณสุขศาสตร์-วท.บ. 4 ปี
5 601711564 นางสาวสินีนาฏ ประทุมมา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร-ศศ.บ. 4 ปี
6 601711570 นางสาวนุชดา สมปิตะ เทคนิคการสัตวแพทย์-วท.บ. 4 ปี
7 601711571 นายภานุวัฒน์ มหาวงศ์ เคมี-วท.บ. 4 ปี
8 601711572 นายอิทธิศักดิ์ วงศ์สุเพ็ง สาธารณสุขศาสตร์-วท.บ. 4 ปี
9 601711573 นายวรัญญู จางจันทร์ เทคโนโลยีก่อสร้างและเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม(แขนงเทคโนโลยีก่อสร้าง)-ทล.บ. 4 ปี
10 601711575 นางสาวชลลดา วงศ์แก้ว บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการเงินการธนาคาร)-บธ.บ. 4 ปี
11 601711576 นางสาวอนงค์นิตย์ พรมถึง การบัญชี-บช.บ. 4 ปี
12 601711578 นางสาวรัตติยากร สายบุญจันทร์ สาธารณสุขศาสตร์-วท.บ. 4 ปี
13 601711580 นางสาวอรอุมา พรหมคนซื่อ สาธารณสุขศาสตร์-วท.บ. 4 ปี
14 601711581 นางสาวนิรดา สาระชาติ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการเงินการธนาคาร)-บธ.บ. 4 ปี
15 601711582 นางสาวพจณิชา ศรีวะกุล บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด)-บธ.บ. 4 ปี
1 
2622 /1308
หมายเหตุ
     1.ผู้ที่มีสิทธิ์รายงานตัวให้มารายงานตัว วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2560 เวลา 09.00-15.00น. ณ  หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
     2.ค่าใช้จ่ายในการรายงานตัว 2.1 ค่าใช้จ่ายในวันรายงานตัว(รอบทั่วไป)
     3.การแต่งกายให้แต่งกายชุดนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร หรือแต่งกายด้วยชุดสุภาพ
     4.ผู้ที่ไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์