กำหนดการและขั้นตอนการรับสมัคร


1. ผู้สมัครกรอกข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http://admission.snru.ac.th

2. พิมพ์เอกสารใบสมัคร ชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือที่งานคลัง อาคาร 10 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ค่าสมัครสอบ 200 บาท

3. ผู้สมัครกรอกใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2561

4. ใบสมัครพร้อมเอกสารการชำระเงินของผู้สมัคร เก็บไว้กับเจ้าตัวเพื่อมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2561 (วันรายงานตัว) เวลา 08.30 - 12.00 น

5. ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลที่เป็นจริงทุกประการ มิฉะนั้นหากตรวจสอบภายหลังพบว่าขาด คุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง จะถือว่าการสมัครนั้นเป็นโมฆะทันที

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบ ในวันที่ 22 มิถุนายน 2561 ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตมหาวิทยาลัยสกลนคร หรือที่เว็บไซต์ http://admission.snru.ac.th


มีข้อสงสัยติดต่อ: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 10 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เลขที่ 680 ถนนนิตโย ต. ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 โทรศัพท์ 042-970025
Academic@developer