บัญชีรายชื่อผู้สมัครเรียนภาค กศ.ป(เสาร์-อาทิตย์) ที่จะต้องเปลี่ยนสาขาใหม่
เนื่องจากสาขาเดิมไม่สามารถเปิดสอนได้ เพราะจำนวนผู้สมัครไม่ถึงเกณฑ์ที่เปิดสอนได้
  
สามารถค้นหาข้อมูลได้จาก เลขที่ผู้สมัคร,ชื่อ,สกุล,เลขประจำตัวประชาชน
เนื่องจากบางสาขาวิชามีจำนวนผู้สมัครไม่ถึงเกณฑ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จึงขอแจ้งให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ เปลี่ยนสาขาวิชาใหม่
โดยไม่ต้องชำระค่าสมัครเพิ่มเติม สามารถเปลี่ยนสาขาที่สมัคร ได้ด้วยตนเองผ่านระบบนี้ ตั้งแต่ วันที่ 16 -18 มิถุนายน 2560

สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว ในวันที่ 22 มิถุนายน 2560

=ยังไม่เลือกสาขาใหม่  =เปลี่ยนสาขาใหม่แล้ว
เลขที่ผู้สมัครคำนำหน้าชื่อสกุลสาขาที่สมัครสถานะการเปลี่ยนสาขา 
601720563นายชาตรีติงมหาอินทร์คณิตศาสตร์       เปลี่ยนสาขาใหม่
601720092นายัณัฐวัฒน์อนุวงษาคณิตศาสตร์       เปลี่ยนสาขาใหม่
601720063นางสาวอรอุมาคำสำโรงคณิตศาสตร์       เปลี่ยนสาขาใหม่
601720180นางสาวจุฑามาสสาริโทคณิตศาสตร์       เปลี่ยนสาขาใหม่
601720382นายมนัสศิษฏ์สกุลทองภาษาอังกฤษ       เปลี่ยนสาขาใหม่
601720589นายจิรวัจน์ภูขมังภาษาอังกฤษ       เปลี่ยนสาขาใหม่
601720369นายทิวทัศน์วงศ์ทรรศนกุลภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร       เปลี่ยนสาขาใหม่
601720555นางพรลัดดาไขศรีภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร       เปลี่ยนสาขาใหม่
601720323นางระพีพรรณทิพย์บุญชูภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร       เปลี่ยนสาขาใหม่
601720576นางสาวณัฐพิชาชมชายผลภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร       เปลี่ยนสาขาใหม่
601720512นางสาวฤทัยรัตน์วงค์ศรีภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร       เปลี่ยนสาขาใหม่
601720330นางสาวนรัตน์ชนกโสภาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร       เปลี่ยนสาขาใหม่
601720072นางสาวประภาศิริมุงแสนภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร       เปลี่ยนสาขาใหม่
601720332นางสาวทิพาพันธุ์คนเที่ยงภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร       เปลี่ยนสาขาใหม่
601720329นางอภิวรรณบุญชวลิตภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร       เปลี่ยนสาขาใหม่
601720331นายพงพิทักษ์คนเที่ยงภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร       เปลี่ยนสาขาใหม่
601720596นายวิทูรย์นิติธรรมรัฐศาสตร์       เปลี่ยนสาขาใหม่
601720161นายภัทรวุฒิภูสีเงินรัฐศาสตร์       เปลี่ยนสาขาใหม่
601720204นางสาวอัญญารัตน์จันทะวงษาการบัญชี       เปลี่ยนสาขาใหม่
601720567นายพงศกรสุขสร้อยรัฐประศาสนศาสตร์       เปลี่ยนสาขาใหม่
601720545นางสาวศิรินรัตน์แก่แก้วรัฐประศาสนศาสตร์       เปลี่ยนสาขาใหม่
601720480นายศักดิ์ระพีวงศาไทยรัฐประศาสนศาสตร์       เปลี่ยนสาขาใหม่
601720481นายจิรวัชบุณยารมย์รัฐประศาสนศาสตร์       เปลี่ยนสาขาใหม่
601720064นายณัฐพลวงศ์ประทุมรัฐประศาสนศาสตร์       เปลี่ยนสาขาใหม่
601720366นางสาวจิราภรณ์จันผายรัฐประศาสนศาสตร์       เปลี่ยนสาขาใหม่
Label /Label

    
    

ติดต่อสอบถามหรือส่งแฟ้มสะสมผลงานที่: งานรับเข้านักศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 10 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขที่ 680 ถนนนิตโย ต. ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 โทรศัพท์ 042-970025
Academic@developer