• 1.ผู้สมัครกรอกข้อมูลผู้สมัคร
    กรอกใบสมัคร
  • 2.พิมพ์เอกสารใบสมัคร ชำระเงินที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงไทย ไปรษณีย์ไทย หรือที่งานคลังอาคาร 10 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ค่าสมัครสอบ หากเลือกสมัครอันดับเดียว ค่าสมัคร 200 บาท ถ้าเลือกมากกว่า 1 อันดับ (คือ 2 หรือ 3 หรือ 4 อันดับ) ต้องชำระเงิน ค่าสมัครเพิ่มอันดับละ 100 บาท เมื่อชำระเงินแล้วจะไม่คืนเงินให้ไม่ว่าจะกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
  • 3. ผู้สมัครกรอกใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
  • 4. ใบสมัครพร้อมเอกสารการชำระเงินของนักเรียน เก็บไว้กับเจ้าตัวเพื่อมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ในวันที่ 19 มกราคม 2559 (วันสอบคัดเลือก)
  • 5. ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลที่เป็นจริงทุกประการ มิฉะนั้นหากตรวจสอบภายหลังพบว่าขาด คุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง จะถือว่าการสมัครนั้นเป็นโมฆะทันที


มีข้อสงสัยติดต่อ: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 10 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เลขที่ 680 ถนนนิตโย ต. ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 โทรศัพท์ 042-970025 Academic@developer