มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จะเปิดระบบรับสมัครรอบทั่วไป(ภาคปกติ) ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2558 เป็นต้นไป

 
 
 
 

  • 1.ผู้สมัครกรอกข้อมูลผู้สมัคร
    กรอกใบสมัคร
  • 2.พิมพ์เอกสารใบสมัคร ชำระเงินที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงไทย หรือที่งานคลังอาคาร 10 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ค่าสมัครสอบ หากเลือกสมัครอันดับเดียว ค่าสมัคร 200 บาท ถ้าเลือกมากกว่า 1 อันดับ (คือ 2 หรือ 3 หรือ 4 อันดับ) ต้องชำระเงิน ค่าสมัครเพิ่มอันดับละ 100 บาท เมื่อชำระเงินแล้วจะไม่คืนเงินให้ไม่ว่าจะกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
  • 3. ผู้สมัครกรอกใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2558
  • 4. ใบสมัครพร้อมเอกสารการชำระเงินของนักเรียน เก็บไว้กับเจ้าตัวเพื่อมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 (วันสอบคัดเลือก)
  • 5. ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลที่เป็นจริงทุกประการ มิฉะนั้นหากตรวจสอบภายหลังพบว่าขาด คุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง จะถือว่าการสมัครนั้นเป็นโมฆะทันที

 
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  http://academic.snru.ac.th 
อาคาร 10 ชั้น 1 เลขที่ 680   ถนนนิตโย  ต. ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร 47000
เบอร์โทรศัพท์ 042-970025(ติดต่อในเวลาราชการ 08.30 น. -16.30 น.)