แผนที่อาคารสอบ
ค้นหาข้อมูล
ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ - สกุล หลักสูตรที่สมัคร อันดับ 1
1 601710045 นางสาวรัตนาพร ทวีทรัพย์ วิทยาศาสตร์ ค.บ. 5 ปี
2 601710054 นางสาวลัดดา วรจักร รัฐศาสตร์ (การเมืองการปกครอง) ร.บ. 4 ปี
3 601710010 นางสาวญาตาวี พรหมสาขา ณ สกลนคร วิทยาศาสตร์ ค.บ. 5 ปี
4 601710043 นางสาวพรนภา วงษ์สีดา รัฐประศาสนศาสตร์  รป.บ. 4 ปี
5 601710012 นายสุรสิทธิ์ ภูมิเรืองศรี ภาษาอังกฤษ ค.บ. 5 ปี
1 

ติดต่อสอบถามหรือส่งแฟ้มสะสมผลงานที่: งานรับเข้านักศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 10 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขที่ 680 ถนนนิตโย ต. ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 โทรศัพท์ 042-970025
Academic@developer