จำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ‎
ประเภท ‎PORTFOLIO ‎รอบที่ ‎1‎
ภาคปกติ    ปีการศึกษา ‎2561‎
 
 
 
คณะ  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
 
 
ลำดับ‎
 
รหัส‎
 
สาขาวิชา‎
 
ระดับ‎
 
รับ‎
 
สมัคร‎
จ่ายเงิน‎
 
ส่ง ‎Port‎.‎
 
 
 0.00
 
 
 
 1
 
02101
 
วท.บ. 4 ปี
 38
 
 4
 
 0
 
 0
 
   
เคมี
     
     
    
  
 
 
 2
 
02102
 
วท.บ. 4 ปี
 60
 
 20
 
 2
 
 1
 
   
ชีววิทยา
     
     
    
  
 
 
 3
 
02104
 
วท.บ. 4 ปี
 40
 
 2
 
 0
 
 0
 
   
ฟิสิกส์
     
     
    
  
 
 
 4
 
02106
 
วท.บ. 4 ปี
 20
 
 12
 
 1
 
 0
 
   
คณิตศาสตร์
     
     
    
  
 
 
 5
 
02107
 
วท.บ. 4 ปี
 30
 
 11
 
 6
 
 0
 
   
วิทยาการคอมพิวเตอร์
     
     
    
  
 
 
 6
 
02108
 
วท.บ. 4 ปี
 50
 
 10
 
 2
 
 0
 
   
เทคโนโลยีสารสนเทศ
     
     
    
  
 
 
 7
 
02141
 
วท.บ. 4 ปี
 40
 
 95
 
 24
 
 7
 
   
สาธารณสุขศาสตร์
     
     
    
  
 
 
 8
 
02142
 
วท.บ. 4 ปี
 10
 
 6
 
 2
 
 0
 
   
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
     
     
    
  
คณะ  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
รวม‎
 288
 
 160
 37
 
   
  
  
 
 
วันที่พิมพ์‎
 
17  November
 2560
 
   
 
เวลาพิมพ์‎
 
10:41:59PM
 
1
 
  

ติดต่อสอบถามหรือส่งแฟ้มสะสมผลงานที่: งานรับเข้านักศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 10 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขที่ 680 ถนนนิตโย ต. ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 โทรศัพท์ 042-970025
Academic@developer