กรอกข้อมูลผู้สมัครอบ ยื่นด้วยแฟ้มสะสมผลงานรอบที่ 1 โดยไม่มีการสอบข้อเขียน (Portfolio #1 TCAS)

กรุณาประเภท

เลือกสมัครในหลักสูตร

รหัสประจำตัวประชาชน
  13 หลัก
คำนำหน้าชื่อ
   
ชื่อ
นามสกุล
วันเกิด
 วันที่:  เดือน:  ปี:
เพศ
 
สัญชาติ
ที่อยู่
หมู่
ตรอก/ซอย
ถนน
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
รหัสไปรษณีย์
เบอร์โทรศัพท์มือถือ
เบอร์โทรศัพท์บ้าน
e-mail
โรงเรียน/สถาบันเดิม
เกรดเฉลี่ย ( 5 ภาคการศึกษา )
วันที่จบการศึกษา
วันที่:  เดือน:  ปี:
ประเภท
สมัครโดยใช้คุณวุฒิ
สาขาที่จบหรือกำลังศึกษา
   
ภาคปกติสามารถเลือกได้ 1 สาขาวิชา
สาขาวิชาที่เลือก
 
   

คำชี้แจงก่อนส่งบันทึกข้อมูล

ก่อนส่งใบสมัคร ขอให้ผู้สมัครตรวจสอบ สาขาวิชาที่เลือกให้เรียบร้อยก่อน
แล้วจึงคลิกบันทึกข้อมูลผู้สมัคร เพราะผู้สมัครจะไม่สามารถแก้ไขสาขาวิชาได้อีกแล้วเมื่อมีการ บันทึกข้อมูลติดต่อสอบถามหรือส่งแฟ้มสะสมผลงานที่: งานรับเข้านักศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 10 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขที่ 680 ถนนนิตโย ต. ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 โทรศัพท์ 042-970025
Academic@developer