กำลังใช้งาน:ระบบรับสมัครรอบ 2.2 การรับแบบโควตา( เรียนดี กิจกรรมดี กีฬาดีและคนดี)
 
 
กรอกข้อมูลผู้สมัครภาคปกติ รอบที่ 2.2 การรับแบบโควตา ( เรียนดี กิจกรรมดี กีฬาดีและคนดี) ประจําปีการศึกษา 2562
ประเภทที่สมัครเข้าศึกษา
 
หลักสูตร  
   
รหัสประจำตัวประชาชน
    13 หลัก
คำนำหน้าชื่อ
   
ชื่อ
นามสกุล
วันเกิด  วันที่:  เดือน:  ปี:
เพศ
 
สัญชาติ
ที่อยู่
หมู่
ตรอก/ซอย
ถนน
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
รหัสไปรษณีย์
เบอร์โทรศัพท์มือถือ
เบอร์โทรศัพท์บ้าน
e-mail
บุคคลที่สามารถติดต่อได้กรณีฉุกเฉิน
โรงเรียน/สถาบันเดิม
จังหวัดโรงเรียนเดิม
อำเภอโรงเรียนเดิม
เกรดเฉลี่ย (5 ภาคเรียน)
วันที่จบการศึกษา
  วันที่:  เดือน:  ปี:
ประเภท
   
สมัครโดยใช้คุณวุฒิ
Label
สาขาที่จบหรือกำลังศึกษา
   
สาขาวิชาที่เลือกx 1.
 
  
 
หมายเหตุ:นักศึกษาที่สมัครประเภท คัดเลือก คนดี
- ให้นักเรียนเขียนถึงบทบาทความดีของตนกับครอบครัว บุคคลรอบข้าง หรือสังคม มาอย่างน้อย 1หน้ากระดาษ แนบส่งพร้อมใบสมัคร ที่อาจารย์แนะแนวหรือผู้รับผิดชอบ ที่หน่วยงานมอบหมาย(โดยต้องเขียนด้วยลายมือตนเอง)
 
    
กำลังโหลดข้อมูล
 
 
 
 
 
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  http://academic.snru.ac.th 
อาคาร 10 ชั้น 1 เลขที่ 680   ถนนนิตโย  ต. ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร 47000
เบอร์โทรศัพท์ 042-970025(ติดต่อในเวลาราชการ 08.30 น. -16.30 น.)