สาขาที่เปิดรับประเภทโควต้า

1.การรับนักศึกษาใหม่ภาคปกติ ประเภทคัดเลือก ( เรียนดี กิจกรรมดี กีฬาดี คนดี และให้โอกาสฯ )

2.คุณสมบัติของผู้สมัครในแต่ละสาขา

 
 
 
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  http://academic.snru.ac.th 
อาคาร 10 ชั้น 1 เลขที่ 680   ถนนนิตโย  ต. ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร 47000
เบอร์โทรศัพท์ 042-970025(ติดต่อในเวลาราชการ 08.30 น. -16.30 น.)