ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ - สกุล หลักสูตรที่สมัคร อันดับ 1
1 612310508 นางสาวกัณฐิกา สุขะพันธ์ สังคมศึกษา ค.บ. 5 ปี
2 612310223 นายมนสิทธิ์ แสนดวง สังคมศึกษา ค.บ. 5 ปี
3 612310021 นางสาวมุทิตา สมผล คณิตศาสตร์ ค.บ. 5 ปี
4 612310458 นางสาวมินตรา นิลทะราช คณิตศาสตร์ ค.บ. 5 ปี
5 612310367 นายกมลรัตน์ ใยวังหน้า คณิตศาสตร์ ค.บ. 5 ปี
6 612310444 นายทัตพงศ์ พงษ์บรรณิสสร วิทยาศาสตร์ ค.บ. 5 ปี
7 612310572 นางสาวเมสิณี ภูทองเงิน วิทยาศาสตร์ ค.บ. 5 ปี
8 612310627 นางสาววาริสา จองลีพันธ์ วิทยาศาสตร์ ค.บ. 5 ปี
9 612310030 นางสาวกชกร การุญ ภาษาอังกฤษ ค.บ. 5 ปี
10 612310300 นางสาวสุนิสา พันธุกาง ภาษาอังกฤษ ค.บ. 5 ปี
11 612310096 นางสาวขวัญพิชชา อุ่นชัย การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 5 ปี
12 612310146 นางสาวเพ็ญนภา นันธิเสน การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 5 ปี
13 612310502 นางสาวจิรัชญา เดชโฮม การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 5 ปี
14 612310407 นางสาวชโลทร อินธิปีก ภาษาไทย ค.บ. 5 ปี
15 612310358 นางสาวนฤมล เกษียร ภาษาไทย ค.บ. 5 ปี
16 612310335 นางสาวจิตรติพร จันทะนาม ภาษาไทย ค.บ. 5 ปี
17 612310420 นางสาวอมิตา โรมรัมย์ ภาษาไทย ค.บ. 5 ปี
18 612310460 นางสาวพรธิภา สัพโส ภาษาไทย ค.บ. 5 ปี
19 612310446 นางสาวศรัญญา หลีแก้วเครือ ภาษาไทย ค.บ. 5 ปี
20 612310637 นางสาวปนัดดา ไกรศรี ภาษาไทย ค.บ. 5 ปี
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10