-มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลห้องสอบ ผู้ที่สอบ ห้อง 861 และ 862

-มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลห้องสอบ ผู้ที่สอบ ห้อง 834 ย้ายไปสอบห้อง 16201 16202 16203

ให้พิมพ์ใบเข้าห้องสอบใหม่

-ผู้ที่สมัครในสาขาสาธารณสุขศาสตร์ สอบในเวลา 13.30 - 14.30 น.

แผนที่อาคารสอบ
ค้นหาข้อมูล
ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ - สกุล หลักสูตรที่สมัคร อันดับ 1
1 601711054 นางสาวสุพัตรา สายบุตร คณิตศาสตร์ ค.บ. 5 ปี
2 601711113 นางสาวปิยะธิดา แก้วชุมภู วิทยาศาสตร์ ค.บ. 5 ปี
3 601711109 นายวันชัย อุปทุม การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 5 ปี
4 601711075 นางสาวเอื้อมพร เสาสมภพ สังคมศึกษา ค.บ. 5 ปี
5 601711086 นายธีรพันธ์ วงศ์ก่อ พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา ค.บ. 5 ปี
1 

TimeLine

มกราคม 2559
11 ม.ค.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/ห้องสอบ

มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและห้องสอบ ผู้สมัครจะต้องพิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ มายื่นในวันเข้าห้องสอบด้วย ซึ่งจะมีรายละเอียด วันเวลาและห้องสอบในบัตรเข้าห้องสอบ

19 ม.ค.

สอบคัดเลือก

สอบคัดเลือก ระดับปริญญาตรี 5 ปี,ปริญญาตรี 4 ปี

29 ม.ค.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

กุมภาพันธ์ 2559
3 ก.พ.

สอบสัมภาษณ์

สอบสัมภาษณ์ ค.บ. 5 ปี ,สาขาวิชาการท่องเที่ยว

8 ก.พ.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ

ประกาศผ่านที่เว็บไซต์ http://admision.snru.ac.th และป้ายประชาสัมพันธ์ ข้างอาคาร 10

25 ก.พ.

รายงานตัว

รายงานตัวนักศึกษาใหม่พร้อมชำระค่าเทอม


ติดต่อสอบถามหรือส่งแฟ้มสะสมผลงานที่: งานรับเข้านักศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 10 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขที่ 680 ถนนนิตโย ต. ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 โทรศัพท์ 042-970025
Academic@developer