เลขประจำตัวผู้สมัคร

611310736

บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบสัมภาษณ์
ภาคปกติ  รอบโควตา ประเภทกิจกรรมดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปีการศึกษา 2561

 
       ชื่อ - สกุล   นางสาวสุธิดา อนุญาหงษ์
     สำเร็จการศึกษา   จาก (โรงเรียน/วิทยาลัย) ค้อวิทยาคม       
     ระดับ ม.6  สาย  วิทย์ - คณิต    ประเภท  กิจกรรมดี   ( กิจกรรมทั่วไป )

ลำดับที่รหัสสาขาสาขาวิชาระดับ
102108ทน.สารสนเทศวท.บ. 4 ปี

สอบสัมภาษณ์ วันพฤหัสบดี ที่ 5 เมษายน 2561
 
สอบสัมภาษณ์ ห้องสอบ กองพัฒนานักศึกษา อาคาร กองพัฒนานักศึกษา เวลา 09.00 - 12.00 น.สิ่งที่ต้องนำมาแสดงก่อนเข้าห้องสอบ                                         อุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการสอบ
1.บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ(ฉบับนี้)                                                             1. แฟ้มสะสมผลงาน
2.บัตรประจำตัวประชาชน                                                           

มีข้อสงสัยติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อาคาร 10 ชั้น 1 โทร. 042-970-025
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมที่  Website:  http://snru.ac.th  และ  
http://admission.snru.ac.th