พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายสหรัฐ ภัทรศิริพงษ์  เลขที่สมัคร 631720624  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน