พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายนรินทร์ ผานะวงค์  เลขที่สมัคร 631720620  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน