พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายอานันท์ นิวาสประกฤติ  เลขที่สมัคร 631720604  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน