พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวมณีรัตน์ เตโช  เลขที่สมัคร 631720601  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน