พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ สิบเอกเอกภพ สมจิตร์  เลขที่สมัคร 631720600  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน