พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายอัครพล บุญเทียม  เลขที่สมัคร 631720570  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน