พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวจิตสุภา ยงเพชร  เลขที่สมัคร 631720204  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน