พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวศิรินภา เจริญไชย  เลขที่สมัคร 631720203  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน