พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายชานุวัฒน์ สังกฤษ  เลขที่สมัคร 621940396  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน