พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายสรรเพชญ ไตรยงค์  เลขที่สมัคร 621940384  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน