พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางนุชจนาถ สิงห์งอย  เลขที่สมัคร 621940383  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน