พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายณัฐดนัย วงษาเนาว์  เลขที่สมัคร 621940355  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน