ผู้มีสิทธิ์รายงานตัว เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา นักศึกษาใหม่ภาคปกติ รอบ 5 การรับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2562

รายงานตัว วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 - 15.30 น.

ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 10 ชั้น 1 ม.ราชภัฏสกลนคร

  
สามารถค้นหาข้อมูลได้จาก เลขที่ผู้สมัคร,ชื่อ,สกุล,เลขประจำตัวประชาชน
ผู้มีสิทธิ์รายงานตัว จะต้องกรอกข้อมูลประวัติส่วนตัว แล้วพิมพ์ใบรายงานตัวมายื่น ในวันรายงานตัวด้วย
บัญชีรายชื่อ หลักฐานและค่าใช้จ่ายในวันรายงานตัว

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ - สกุล สาขาที่ได้ สถานะการกรอกข้อมูล กรอกประวัติ พิมพ์ใบรายงานตัว
1 621710581 นายดนุพล สุนา ภาษาไทย-ค.บ. 4 ปี
2 621710148 นางสาวสโรชา กล้าหาญ ภาษาไทย-ค.บ. 4 ปี
3 621710214 นางสาวรินลดา เขตนอก ภาษาไทย-ค.บ. 4 ปี
4 621710313 นางสาวนิศมา ฤทธิธรรม ภาษาไทย-ค.บ. 4 ปี
5 621710471 นางสาวแฟน สงคราม ภาษาไทย-ค.บ. 4 ปี
6 621710227 นางสาวทักษพร ข่วงทิพย์ ภาษาไทย-ค.บ. 4 ปี
7 621710134 นางสาวปิยะดา บุญเทียม การศึกษาปฐมวัย-ค.บ. 4 ปี
8 621710136 นางสาวอัจฉริยา โสดาวัตร์ การศึกษาปฐมวัย-ค.บ. 4 ปี
9 621710273 นางสาวศรุตา ปัญญาสาร การศึกษาปฐมวัย-ค.บ. 4 ปี
10 621710401 นางสาวอมรรัตน์ แสนณรงค์ การศึกษาปฐมวัย-ค.บ. 4 ปี
11 621710666 นางสาวชลกร วันเสน การศึกษาปฐมวัย-ค.บ. 4 ปี
12 621710646 นางสาวบงกชพร กัลยาเลิศ การศึกษาปฐมวัย-ค.บ. 4 ปี
13 621710036 นางสาวนวนันท์ พลศรีดา การศึกษาปฐมวัย-ค.บ. 4 ปี
14 621710276 นางสาวสายธาร คำทวี การศึกษาปฐมวัย-ค.บ. 4 ปี
15 621710291 นางสาวณิชากร สุราษฎร์ การศึกษาปฐมวัย-ค.บ. 4 ปี
16 621710623 นายพิริยะพงศ์ ลืออ่อนดี ภาษาอังกฤษ-ค.บ. 4 ปี
17 621710184 นางสาวอนิษฐา ธุระพระ ภาษาอังกฤษ-ค.บ. 4 ปี
18 621710541 นางสาว ศิริวรรณ จันทรสิงห์ ภาษาอังกฤษ-ค.บ. 4 ปี
19 621710319 นายชลสิทธิ์ สีสถาน ภาษาอังกฤษ-ค.บ. 4 ปี
20 621710649 นายกฤตติชัย พิมทอง ภาษาอังกฤษ-ค.บ. 4 ปี
1 2 3 4 5 6 7 8 
158 /131