รายการผู้มีสิทธิ์รายงานตัว เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา Tcas รอบ 4

(เฉพาะ ค.บ.5 ปี นิติศาสตร์ การท่องเที่ยว สาธารณสุขศาสตร์ และการจัดการธุรกิจค้าปลีก)

รับตรงอิสระกลุ่มที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

  
สามารถค้นหาข้อมูลได้จาก เลขที่ผู้สมัคร,ชื่อ,สกุล,เลขประจำตัวประชาชน
ผู้มีสิทธิ์รายงานตัว จะต้องกรอกข้อมูลประวัติส่วนตัว แล้วพิมพ์ใบรายงานตัวมายื่น ในวันรายงานตัวด้วย
รายงานตัวนักศึกษา  วันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00-15.00 น. ณ  อาคาร อเนกประสงค์ อาคาร 13   ม.ราชภัฏสกลนคร
ค่าใช้จ่ายในวันรายงานตัว

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ - สกุล สาขาที่ได้ สถานะการกรอกข้อมูล กรอกประวัติ พิมพ์ใบรายงานตัว
1 612310032 นางสาวนิศารัตน์ นำสงค์ สาธารณสุขศาสตร์-วท.บ. 4 ปี รับตรงอิสระ2
2 612310053 นางสาวกัญญ์ชนก ไชยสาคร ภาษาไทย-ค.บ. 5 ปี รับตรงอิสระ2
3 612310077 นางสาวรัชดาภรณ์ อ่อนจงไกร สาธารณสุขศาสตร์-วท.บ. 4 ปี รับตรงอิสระ2
4 612310117 นางสาวนัทธมน งามแสง สังคมศึกษา-ค.บ. 5 ปี รับตรงอิสระ2
5 612310132 นายธีรพงศ์ หารยงค์ บริหารธุรกิจ(การจัดการธุรกิจค้าปลีก)-บธ.บ. 4 ปี รับตรงอิสระ2
6 612310140 นางสาวสิรินทรา ศีรลาหลัด สาธารณสุขศาสตร์-วท.บ. 4 ปี รับตรงอิสระ2
7 612310359 นางสาวปริยานุช หอมสมบัติ การท่องเที่ยว-ศศ.บ. 4 ปี รับตรงอิสระ2
8 612310433 นายธนกฤต วินทะไชย การศึกษาปฐมวัย-ค.บ. 5 ปี รับตรงอิสระ2
9 612310468 นางสาวมิ่งขวัญ มุงคุณ ภาษาไทย-ค.บ. 5 ปี รับตรงอิสระ2
10 612310491 นายปวีณ ผาด่านเเก้ว คหกรรมศาสตร์-ค.บ. 5 ปี รับตรงอิสระ2
11 612310518 นายศิริวัฒน์ ไพเรืองโสม นิติศาสตร์-น.บ. 4 ปี รับตรงอิสระ2
12 612310564 นางสาวอธิษฐาน อภัยโส ภาษาไทย-ค.บ. 5 ปี รับตรงอิสระ2
13 612310592 นางสาวอรปรียา หาญจำปา การศึกษาปฐมวัย-ค.บ. 5 ปี รับตรงอิสระ2
14 612310612 นางสาวนางสาวเกษศิรินทร์ สุวรรณไตรย์ นิติศาสตร์-น.บ. 4 ปี รับตรงอิสระ2
15 612310624 นางสาวสุธิดา ศรีสุทัศน์ คหกรรมศาสตร์-ค.บ. 5 ปี รับตรงอิสระ2
1 
202 /183
หมายเหตุ
     1.ผู้ที่มีสิทธิ์รายงานตัวให้มารายงานตัว วันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00-15.00 น. ณ  อาคาร อเนกประสงค์ อาคาร 13   ม.ราชภัฏสกลนคร   ม.ราชภัฏสกลนคร  
     2.ค่าใช้จ่ายในการรายงานตัว 2.1 ค่าใช้จ่ายในวันรายงานตัว
     3.แต่งกายด้วยชุดสุภาพ
     4.ผู้ที่ไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์