รายการผู้มีสิทธิ์รายงานตัว เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา Tcas รอบ 2.1

  
สามารถค้นหาข้อมูลได้จาก เลขที่ผู้สมัคร,ชื่อ,สกุล,เลขประจำตัวประชาชน
ผู้มีสิทธิ์รายงานตัว จะต้องกรอกข้อมูลประวัติส่วนตัว แล้วพิมพ์ใบรายงานตัวมายื่น ในวันรายงานตัวด้วย
ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ - สกุล สาขาที่ได้ สถานะการกรอกข้อมูล กรอกประวัติ พิมพ์ใบรายงานตัว
1 632412342 นางสาวนุสบา แสนสุภา บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด)-บธ.บ. 4 ปี ความร่วมมือกับโรงเรียน
2 632414436 นางสาวอาจาริยา คำสาย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร-วท.บ. 4 ปี ความร่วมมือกับโรงเรียน
3 632414519 นางสาวพัชริดา ใยพันธ์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป)-บธ.บ. 4 ปี ความร่วมมือกับโรงเรียน
4 632413730 นายสหฤทธิ์ โพธิทองดี วิทยาการคอมพิวเตอร์-วท.บ. 4 ปี ความร่วมมือกับโรงเรียน
5 632412232 นางสาวพัชราภรณ์ จันเท การท่องเที่ยว-ศศ.บ. 4 ปี ความร่วมมือกับโรงเรียน
6 632413815 นางสาวธัญญลักษณ์ ต้นโพธิ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์-วท.บ. 4 ปี ความร่วมมือกับโรงเรียน
7 632414152 นางสาวลฎาภา เนื่องภักดี ภาษาอังกฤษ-ศศ.บ. 4 ปี ความร่วมมือกับโรงเรียน
8 632410166 นางสาวสุภาวดี จันอาคะ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร-ศศ.บ. 4 ปี ความร่วมมือกับโรงเรียน
9 632414363 นายสหรัฐ ผ่องประสาท รัฐประศาสนศาสตร์-รป.บ. 4 ปี ความร่วมมือกับโรงเรียน
10 632414438 นายพัทธพล เหง้าโอสา เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า)-ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน) ความร่วมมือกับโรงเรียน
11 632411798 นางสาวศรินลักษณ์ มองโพธิ์ นิติศาสตร์-น.บ. 4 ปี ความร่วมมือกับโรงเรียน
12 632411799 นางสาวมิยูกิ พุทธรักษา การบัญชี-บช.บ. 4 ปี ความร่วมมือกับโรงเรียน
13 632414194 นางสาวศุภจันทร์ สายยาพัด นิติศาสตร์-น.บ. 4 ปี ความร่วมมือกับโรงเรียน
14 632414623 นางสาวณัฐริกา นามเพ็ง เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาสถาปัตยกรรม)-ทล.บ. 4 ปี ความร่วมมือกับโรงเรียน
15 632310212 นายกิตติศักดิ์ นาโสก เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า)-ทล.บ. 4 ปี ความร่วมมือกับโรงเรียน
1 
1610 /297