รายการผู้มีสิทธิ์รายงานตัว เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา Tcas รอบ 3
ประเภทรับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2562

  
สามารถค้นหาข้อมูลได้จาก เลขที่ผู้สมัคร,ชื่อ,สกุล,เลขประจำตัวประชาชน
ผู้มีสิทธิ์รายงานตัว จะต้องกรอกข้อมูลประวัติส่วนตัว แล้วพิมพ์ใบรายงานตัวมายื่น ในวันรายงานตัวด้วย
รายงานตัวนักศึกษา  วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00-15.00 น. ณ  อาคาร 10 ชั้น 1  ม.ราชภัฏสกลนคร
ค่าใช้จ่ายในวันรายงานตัว

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ - สกุล สาขาที่ได้ สถานะการกรอกข้อมูล กรอกประวัติ พิมพ์ใบรายงานตัว
1 623130006 นางสาววัลยา รินทอน สาธารณสุขศาสตร์- รับตรงร่วม
2 623130038 นางสาววิมลสิริ ไขประภาย วิทยาศาสตร์ทั่วไป- รับตรงร่วม
3 623130018 นางสาวสุรีรัตน์ ศรีบุญจันทร์ สาธารณสุขศาสตร์- รับตรงร่วม
4 623130029 นางสาวสุริมา กลยนี ภาษาอังกฤษ- รับตรงร่วม
5 623130077 นางสาวกัลยกร แสนพิลา การศึกษาปฐมวัย- รับตรงร่วม
6 623130078 นางสาวธัญลักษณ์ ชุมภูแสง การศึกษาปฐมวัย- รับตรงร่วม
7 623130025 นายศตวรรษ ยุทธคราม สังคมศึกษา- รับตรงร่วม
8 623130063 นางสาววาสนา พลหาร นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา- รับตรงร่วม
9 623130080 นางสาววิภาดา จันทศิลา การศึกษาพิเศษ- รับตรงร่วม
10 623130064 นางสาวกัญญารัตน์ เรียงสันเที๊ยะ นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา- รับตรงร่วม
11 623130067 นางสาวชลลดา วงค์สอง นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา- รับตรงร่วม
12 623130069 นางสาวชลนิสา วางศรี พลศึกษา- รับตรงร่วม
13 623130073 นางสาวปรมพร ชมภูทัศน์ การศึกษาปฐมวัย- รับตรงร่วม
14 623130031 นายปัณณวัตร ทานาลาด ภาษาไทย- รับตรงร่วม
15 623130032 นางสาวสุรีพร จันลาวงศ์ ภาษาไทย- รับตรงร่วม
16 623130033 นางสาวบุษบง ใครบุตร วิทยาศาสตร์ทั่วไป- รับตรงร่วม
17 623130035 นางสาววรัญญา อินธิกาย วิทยาศาสตร์ทั่วไป- รับตรงร่วม
18 623130036 นางสาวชลลิตา อิ้มพัฒน์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป- รับตรงร่วม
19 623130037 นางสาววิภารัตน์ คำชมภู วิทยาศาสตร์ทั่วไป- รับตรงร่วม
20 623130043 นายพชรพล ใจแน่น คณิตศาสตร์- รับตรงร่วม
1 2 3 4 
62 /58