ผู้มีสิทธิ์รายงานตัวประเภทโควตาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  
สามารถค้นหาข้อมูลได้จาก เลขที่ผู้สมัคร,ชื่อ,สกุล,เลขประจำตัวประชาชน
ผู้มีสิทธิ์รายงานตัว จะต้องกรอกข้อมูลประวัติส่วนตัว แล้วพิมพ์ใบรายงานตัวมายื่น ในวันรายงานตัวด้วย
รายงานตัวนักศึกษาปริญญาตรี  วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00-15.00 น. ณ  หอประชุมมหาวชิราลงกรณ

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ - สกุล สาขาที่ได้ ประเภทโควตา สถานะการกรอกข้อมูล กรอกประวัติ พิมพ์ใบรายงานตัว
1 592110130 นางสาวพัชรินทร์ ประการแก้ว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร-วท.บ. 4 ปี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2 592110121 นายเอกชัย ไชยหงษ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์-วท.บ. 4 ปี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3 592110117 นางสาวรัตติกร เสนีชัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร-วท.บ. 4 ปี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4 592110116 Miss.นิวัฒน์ บุญน่วม วิทยาการคอมพิวเตอร์-วท.บ. 4 ปี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5 592110115 นายปราโมทย์ อรรคศรี เทคนิคการสัตวแพทย์-วท.บ. 4 ปี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6 592110114 นายศักดิ์ศรี นรสาร วิทยาการคอมพิวเตอร์-วท.บ. 4 ปี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
7 592110190 นางสาวศรินยา อาจโยธา บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)-บธ.บ. 4 ปี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
8 592110189 นางสาวชุติมา สุขสนวน บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)-บธ.บ. 4 ปี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
9 592110087 นายภาคภูมิ นารถชมสา วิทยาการคอมพิวเตอร์-วท.บ. 4 ปี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
10 592110085 นายชินวัตร อุปโคตร เทคโนโลยีไฟฟ้าและเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์)-ทล.บ. 4 ปี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
11 592110031 นายกิตติพันธ์ ศรีนัครินทร์ เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล)-ทล.บ. 4 ปี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
12 592110029 นางสาวเพ็ญประภา จันทร์แป้น การพัฒนาชุมชน-ศศ.บ. 4 ปี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
13 592110083 นางสาวอุมาพร พงษ์สิทธิศักดิ์ พืชศาสตร์-วท.บ. 4 ปี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
14 592110082 นางสาวรัตติพร สุวรรณเพชร บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)-บธ.บ. 4 ปี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
15 592110081 นางสาวสะใบทิพย์ หงษ์แพงจิตร บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด)-บธ.บ. 4 ปี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1 
140 /41
หมายเหตุ
     1.ผู้ที่มีสิทธิ์รายงานตัวให้มารายงานตัว วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 เวลา 09.00-15.00น. ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ
       มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
     2.ค่าใช้จ่ายในการรายงานตัว ค่าใช้จ่ายในวันรายงานตัว
     3.การแต่งกายให้แต่งกายชุดนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร หรือแต่งกายด้วยชุดสุภาพ
     4.ผู้ที่ไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์