ผู้มีสิทธิ์รายงานตัวประเภทโควตา(เรียนดี กิจกรรมดี กีฬาดี คนดีและให้โอกาสทางการศึกษา)

  
สามารถค้นหาข้อมูลได้จาก เลขที่ผู้สมัคร,ชื่อ,สกุล,เลขประจำตัวประชาชน
ผู้มีสิทธิ์รายงานตัว จะต้องกรอกข้อมูลประวัติส่วนตัว แล้วพิมพ์ใบรายงานตัวมายื่น ในวันรายงานตัวด้วย
รายงานตัวนักศึกษาปริญญาตรี  วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00-15.00 น. ณ  หอประชุมมหาวชิราลงกรณ

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ - สกุล สาขาที่ได้ ประเภทโควตา สถานะการกรอกข้อมูล กรอกประวัติ พิมพ์ใบรายงานตัว
1 591310669 นางสาวสุกัญญา บุระเนตร นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา-ค.บ. 5 ปี เรียนดี
2 591310668 นางสาวนงลักษณ์ แก้วมะ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป)-บธ.บ. 4 ปี เรียนดี
3 591315894 นางสาวสิมิลัน วงค์วิลาศ ภาษาไทย-ค.บ. 5 ปี เรียนดี
4 591315893 นายสุริยวงศ์ พุทธเลิศ การบัญชี-บช.บ. 4 ปี เรียนดี
5 591314050 นางสาววิมลพร แสนขวา การศึกษาปฐมวัย-ค.บ. 5 ปี เรียนดี
6 591314044 นางสาวนิภารัตน์ หมอแพทย์ เทคนิคการสัตวแพทย์-วท.บ. 4 ปี เรียนดี
7 591314043 นางสาวธัญชนก เดชศิริ เทคนิคการสัตวแพทย์-วท.บ. 4 ปี เรียนดี
8 591314040 นางสาวนัดติยา ไชยรินทณ์ นิติศาสตร์-น.บ. 4 ปี เรียนดี
9 591314039 นางสาวสุดารัตน์ ศรีจันทจร วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม-วท.บ. 4 ปี เรียนดี
10 591312131 นางสาวปิยขวัญ พันธ์คูณ บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์)-บธ.บ. 4 ปี เรียนดี
11 591312126 นางสาวชัชวรรณ วงษ์ชาวนา รัฐประศาสนศาสตร์ -รป.บ. 4 ปี เรียนดี
12 591310423 นางสาวกนกวรรณ เวชมี เทคโนโลยีการเกษตร (แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ )-วท.บ. 4 ปี เรียนดี
13 591310405 นางสาวอารีรัตน์ รัตนมณีนิล การบัญชี-บช.บ. 4 ปี เรียนดี
14 591310391 นางสาวรัชนู แจ้งกระจ่าง ภาษาอังกฤษ-ศศ.บ. 4 ปี เรียนดี
15 591310386 นางสาวเบญจมาศ วงศ์อินทร์อยู่ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม-วท.บ. 4 ปี เรียนดี
1 
1348 /797
หมายเหตุ
     1.ผู้ที่มีสิทธิ์รายงานตัวให้มารายงานตัว วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 เวลา 09.00-15.00น. ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ
       มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
     2.ค่าใช้จ่ายในการรายงานตัว ค่าใช้จ่ายในวันรายงานตัว
     3.การแต่งกายให้แต่งกายชุดนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร หรือแต่งกายด้วยชุดสุภาพ
     4.ผู้ที่ไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์