ผู้มีสิทธิ์รายงานตัวประเภทโควตา(เรียนดี กิจกรรมดี กีฬาดี คนดีและให้โอกาสทางการศึกษา)

  
สามารถค้นหาข้อมูลได้จาก เลขที่ผู้สมัคร,ชื่อ,สกุล,เลขประจำตัวประชาชน
ผู้มีสิทธิ์รายงานตัว จะต้องกรอกข้อมูลประวัติส่วนตัว แล้วพิมพ์ใบรายงานตัวมายื่น ในวันรายงานตัวด้วย
รายงานตัวนักศึกษาปริญญาตรี  วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00-15.00 น. ณ  หอประชุมมหาวชิราลงกรณ

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ - สกุล สาขาที่ได้ ประเภทโควตา สถานะการกรอกข้อมูล กรอกประวัติ พิมพ์ใบรายงานตัว
1 591310672 นางสาวณัฐพร แสนอุบล รัฐประศาสนศาสตร์ -รป.บ. 4 ปี เรียนดี
2 591310669 นางสาวสุกัญญา บุระเนตร นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา-ค.บ. 5 ปี เรียนดี
3 591310668 นางสาวนงลักษณ์ แก้วมะ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป)-บธ.บ. 4 ปี เรียนดี
4 591310666 นายณัฐวุฒิ ใครจันทร์เศรษฐ์ นิติศาสตร์-น.บ. 4 ปี เรียนดี
5 591310665 นางสาวน้ำผึ้ง คึมยะราช บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป)-บธ.บ. 4 ปี เรียนดี
6 591311905 นางสาวเฉลิมรัตน์ มนต์มี บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป)-บธ.บ. 4 ปี เรียนดี
7 591312063 นางสาววรัมพร ปิ่นสุพรรณ ฟิสิกส์-วท.บ. 4 ปี เรียนดี
8 591312061 นางสาวศิริลักษณ์ แสนอุบล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร-วท.บ. 4 ปี เรียนดี
9 591312056 นางสาวอริยา สิงห์สุดี ฟิสิกส์-วท.บ. 4 ปี เรียนดี
10 591312048 นางสาวรุจิรา พันธุ์ออน วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม-วท.บ. 4 ปี เรียนดี
11 591312047 นางสาวกิตติยา จันทร์หอม ภาษาไทย-ค.บ. 5 ปี เรียนดี
12 591312042 นางสาวพรทิพย์ แสงวงค์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป)-บธ.บ. 4 ปี เรียนดี
13 591312036 นางสาวอารีรัตน์ เขียวมา เทคนิคการสัตวแพทย์-วท.บ. 4 ปี เรียนดี
14 591312033 นางสาวสุมาลี พิพิทธภัณฑ์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)-บธ.บ. 4 ปี เรียนดี
15 591312031 นางสาวรุ่งขวัญ คนไว วิทยาศาสตร์-ค.บ. 5 ปี เรียนดี
1 
1348 /797
หมายเหตุ
     1.ผู้ที่มีสิทธิ์รายงานตัวให้มารายงานตัว วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 เวลา 09.00-15.00น. ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ
       มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
     2.ค่าใช้จ่ายในการรายงานตัว ค่าใช้จ่ายในวันรายงานตัว
     3.การแต่งกายให้แต่งกายชุดนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร หรือแต่งกายด้วยชุดสุภาพ
     4.ผู้ที่ไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์