ผู้มีสิทธิ์รายงานตัว เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา รอบรับแบบโควตา 2.2. (เรียนดี กิจกรรมดี กีฬาดี และคนดี ) ประจำปีการศึกษา 2562

  
สามารถค้นหาข้อมูลได้จาก เลขที่ผู้สมัคร,ชื่อ,สกุล,เลขประจำตัวประชาชน
ผู้มีสิทธิ์รายงานตัว จะต้องกรอกข้อมูลประวัติส่วนตัว แล้วพิมพ์ใบรายงานตัวมายื่น ในวันรายงานตัวด้วย
บัญชีรายชื่อ หลักฐานและค่าใช้จ่ายในวันรายงานตัว

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ - สกุล สาขาที่ได้ สถานะการกรอกข้อมูล กรอกประวัติ พิมพ์ใบรายงานตัว
1 621312662 นางสาวชุติมา ดีประวี การบัญชี-บช.บ. 4 ปี เรียนดี
2 621313793 นางสาวปานไพลิน เจริญกิจกุล ภาษาอังกฤษ-ค.บ. 4 ปี เรียนดี
3 621313321 นางสาวอังสุมาลี กาญจนราช ภาษาไทย-ค.บ. 4 ปี เรียนดี
4 621313340 นางสาวณัฐกานต์ บัวอ่อน คณิตศาสตร์-ค.บ. 4 ปี เรียนดี
5 621313651 นางสาวพิมประภา คำปัน ภาษาอังกฤษ-ค.บ. 4 ปี กิจกรรมทั่วไป
6 621314061 นางสาวรุ่งทิพย์ ศิริฟอง บริหารธุรกิจ(การจัดการธุรกิจค้าปลีก)-บธ.บ. 4 ปี เรียนดี
7 621312276 นางสาวกรรณิการ์ สอนวงค์ษา ภาษาไทย-ค.บ. 4 ปี เรียนดี
8 621312301 นางสาวทิพย์สุดา กลางกำจัด ฟิสิกส์-ค.บ. 4 ปี เรียนดี
9 621312411 นายภูมินทร์ ผุยลานวงค์ ฟิสิกส์-ค.บ. 4 ปี เรียนดี
10 621312639 นายวสันต์ กมลรักษ์ คณิตศาสตร์-ค.บ. 4 ปี เรียนดี
11 621312946 นางสาวอัญมณี ดอนมืด การศึกษาปฐมวัย-ค.บ. 4 ปี เรียนดี
12 621313552 นางสาวอันวา กัลยาพงษ์ ภาษาไทย-ค.บ. 4 ปี เรียนดี
13 621312677 นางสาวกนิฐา แสงสุวรรณ สาธารณสุขศาสตร์-วท.บ. 4 ปี เรียนดี
14 621313667 นายนิธิภูมิ เสรีตระกูล ฟิสิกส์-ค.บ. 4 ปี เรียนดี
15 621313986 นางสาวศศิภา สงมา พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา-ค.บ. 4 ปี ชกมวย
1 
496 /423