รายการผู้มีสิทธิ์รายงานตัว เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา Tcas รอบ 2.1

  
สามารถค้นหาข้อมูลได้จาก เลขที่ผู้สมัคร,ชื่อ,สกุล,เลขประจำตัวประชาชน
ผู้มีสิทธิ์รายงานตัว จะต้องกรอกข้อมูลประวัติส่วนตัว แล้วพิมพ์ใบรายงานตัวมายื่น ในวันรายงานตัวด้วย

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ - สกุล สาขาที่ได้ สถานะการกรอกข้อมูล กรอกประวัติ พิมพ์ใบรายงานตัว
1 632310234 นางสาวธานีรัตน์ บาลมีทะ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป)-บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน) ความร่วมมือกับโรงเรียน
2 632414705 นางสาวรินรดา ฮวดจึง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ-บธ.บ. 4 ปี ความร่วมมือกับโรงเรียน
3 632414620 นางสาวแพรพลอย ไวแสง เทคนิคการสัตวแพทย์-วท.บ. 4 ปี ความร่วมมือกับโรงเรียน
4 632414127 นางสาวอรอมล วงกวนกลม บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด)-บธ.บ. 4 ปี ความร่วมมือกับโรงเรียน
5 632414592 นายกิตติกร เพ็งคำ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ-บธ.บ. 4 ปี ความร่วมมือกับโรงเรียน
6 632412047 นางสาวอาทิตยา พาลึก ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ-ศศ.บ. 4 ปี ความร่วมมือกับโรงเรียน
7 632412346 นายศุภณัฐ ตะวันคำ สัตวศาสตร์-วท.บ. 4 ปี ความร่วมมือกับโรงเรียน
8 632412981 นางสาวปณิดา ไชยชมพู การพัฒนาชุมชน-ศศ.บ. 4 ปี ความร่วมมือกับโรงเรียน
9 632413270 นางสาวสุลักขณา ศรีประสงค์ การพัฒนาชุมชน-ศศ.บ. 4 ปี ความร่วมมือกับโรงเรียน
10 632412493 นางสาวรัชนีกร ดวงจันทา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม-วท.บ. 4 ปี ความร่วมมือกับโรงเรียน
11 632412945 นายกิตตินันท์ พันธุโคตร รัฐศาสตร์-ร.บ. 4 ปี ความร่วมมือกับโรงเรียน
12 632412377 นางสาวสิริพักต์ ทองศิล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ-บธ.บ. 4 ปี ความร่วมมือกับโรงเรียน
13 632414157 นายธีรวุธ งอยภูธร บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป)-บธ.บ. 4 ปี ความร่วมมือกับโรงเรียน
14 632414393 นางสาวศศิกานต์ โคตรสมบัติ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล-วท.บ. 4 ปี ความร่วมมือกับโรงเรียน
15 632414171 นายปรุฬห์ แววศรี เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล)-ทล.บ. 4 ปี ความร่วมมือกับโรงเรียน
1 
0 /0