รายการผู้มีสิทธิ์รายงานตัว เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปีการศึกษา 2567

  
สามารถค้นหาข้อมูลได้จาก เลขที่ผู้สมัคร,ชื่อ,สกุล,เลขประจำตัวประชาชน
ผู้มีสิทธิ์รายงานตัว จะต้องกรอกข้อมูลประวัติส่วนตัว แล้วพิมพ์ใบรายงานตัวมายื่น ในวันรายงานตัวด้วย

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ - สกุล สาขาที่ได้ สถานะการกรอกข้อมูล กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำรายงานตัว
1 671510770 นางสาวจุฑาทิพย์ ซ้ายสุพรรณ บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์)-บธ.บ. 4 ปี เรียนดี
2 671510771 นายอานนท์ วงศ์สาเนาว์ สังคมศึกษา-ค.บ. 4 ปี เรียนดี
3 671510776 นางสาววันทนา โพธิ์ศรี การศึกษาปฐมวัย-ค.บ. 4 ปี เรียนดี
4 671510779 นางสาวณัฐธยาน์ นามเหลา เทคนิคการสัตวแพทย์-วท.บ. 4 ปี เรียนดี
5 671510781 นางสาวกชกร หารคำจันทร์ บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์)-บธ.บ. 4 ปี เรียนดี
6 671510782 นายมนตรี ตันสาย บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์)-บธ.บ. 4 ปี เรียนดี
7 671511653 นางสาวกฤษณา แง้นาเหนือ บริหารธุรกิจการเกษตร-วท.บ. 4 ปี เรียนดี
8 671511654 นางสาวกัณฐิกา ตุ่ยไชย วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต-วศ.บ. 4 ปี เรียนดี
9 671511657 นายชนาธิป ระนา รัฐประศาสนศาสตร์-รป.บ. 4 ปี เรียนดี
10 671511658 นางสาวสมิตานันท์ สำราญวงศ์ คณิตศาสตร์-ค.บ. 4 ปี เรียนดี
11 671511660 นางสาวกรณิพัท จตุพรพล รัฐประศาสนศาสตร์-รป.บ. 4 ปี เรียนดี
12 671511663 นางสาวสิริกร จันทรา คณิตศาสตร์-ค.บ. 4 ปี เรียนดี
13 671511670 นางสาวรวีวรรณ แสงโยธา สาธารณสุขศาสตร์-ส.บ. 4 ปี เรียนดี
14 671511674 นางสาวนงลักษณ์ น้อยเลิศบุญ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด)-บธ.บ. 4 ปี คนดี
15 671511675 นางสาวมณฑิรา อินบุญญา คหกรรมศาสตร์-ค.บ. 4 ปี เรียนดี
1 
2965 /2424