รายการผู้มีสิทธิ์รายงานตัว เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปีการศึกษา 2566

  
สามารถค้นหาข้อมูลได้จาก เลขที่ผู้สมัคร,ชื่อ,สกุล,เลขประจำตัวประชาชน
ผู้มีสิทธิ์รายงานตัว จะต้องกรอกข้อมูลประวัติส่วนตัว แล้วพิมพ์ใบรายงานตัวมายื่น ในวันรายงานตัวด้วย

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ - สกุล สาขาที่ได้ สถานะการกรอกข้อมูล กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำรายงานตัว
1 661513894 นางสาวรสริน มะอินทร์ รัฐประศาสนศาสตร์-รป.บ. 4 ปี เรียนดี
2 661511804 นางสาวณัฐนันท์ พะนะลม ภาษาอังกฤษ-ศศ.บ. 4 ปี เรียนดี
3 661511814 นางสาวสุชาวดี วรรณทุ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด)-บธ.บ. 4 ปี เรียนดี
4 661511848 นางสาวสุทัตตา เสียงเย็น ภาษาอังกฤษ-ศศ.บ. 4 ปี เรียนดี
5 661511659 นางสาวศศิวิมล พรหมบุรมย์ การบัญชี-บช.บ. 4 ปี เรียนดี
6 661511660 นายณัฐกิตติ์ จันทะพันธ์ รัฐประศาสนศาสตร์-รป.บ. 4 ปี เรียนดี
7 661511740 นายภูวนารถ โทวะดี บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด)-บธ.บ. 4 ปี เรียนดี
8 661511773 นางสาวสุภาพร แก้วศรีหา บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด)-บธ.บ. 4 ปี เรียนดี
9 661510880 นางสาวปัณฑิตา ประลอบพันธ์ รัฐประศาสนศาสตร์-รป.บ. 4 ปี เรียนดี
10 661510899 นางสาวสุชาดา ชารีบุตร เทคนิคการสัตวแพทย์-วท.บ. 4 ปี เรียนดี
11 661510924 นางสาวณัฐนันท์ เลิศธนชัยหิรัญ ภาษาอังกฤษ-ศศ.บ. 4 ปี เรียนดี
12 661510973 นายณัฐวัฒน์ แก้วกำ เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล)-ทล.บ. 4 ปี เรียนดี
13 661510985 นายพิภพเกรียงไกร จังอินทร์ เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา)-ทล.บ. 4 ปี เรียนดี
14 661511060 นางสาวณีรนุช คำชมภู คอมพิวเตอร์ธุรกิจ-บธ.บ. 4 ปี เรียนดี
15 661511929 นางสาวจตุพร สุขเสน รัฐประศาสนศาสตร์-รป.บ. 4 ปี เรียนดี
1 
2215 /1487