รายการผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์เคลียริงเฮาส์รอบที่ 2 เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

รอบที่ 2 การรับแบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2561

  
สามารถค้นหาข้อมูลได้จาก เลขที่ผู้สมัคร,ชื่อ,สกุล,เลขประจำตัวประชาชน
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกทุกคน จะต้องยืนยันสิทธิ์เคลียริงเฮาส์รอบที่ 2 ในระบบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา TCAS ปีการศึกษา 2561
ผ่าน URL: http://app.cupt.net/tcas/clearing.php
โดยระบบจะเปิดให้ใช้งาน วันที่ 3 - 6 พฤษภาคม 2561
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเป็นนักศึกษา วันที่ 11 พฤษภาคม 2561
ผลการสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 2 การรับแบบโควตา

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ - สกุล สาขาที่ได้ รายละเอียด
1 611310308 นางสาวสายสมร เหมพลชม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/สาธารณสุขศาสตร์/วท.บ. 4 ปี
2 611310318 นางสาวศิริประภา วิโย ครุศาสตร์/ฟิสิกส์/ค.บ. 5 ปี
3 611310321 นายคุณากร เสนสอน ครุศาสตร์/สังคมศึกษา/ค.บ. 5 ปี
4 611310352 นางสาววิชุรดา ปานพรม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/ภาษาอังกฤษ/ศศ.บ. 4 ปี
5 611310332 นางสาวสุพรรณนิกา พลเชียงขวาง ครุศาสตร์/ฟิสิกส์/ค.บ. 5 ปี
6 611310955 นายพีรพล นามอาษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/รัฐศาสตร์/ร.บ. 4 ปี
7 611310981 นายปรีชาพล คำปัญ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/ศิลปกรรม/ศป.บ. 4 ปี
8 611311015 นางสาวอารียา อินทร์ติยะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/รัฐศาสตร์/ร.บ. 4 ปี
9 611311061 นางสาวจุทัยวรรณ บำรุงภักดี วิทยาการจัดการ/การบัญชี/บช.บ. 4 ปี
10 611311062 นางสาวลลิตา เดชขันธ์ ครุศาสตร์/การศึกษาปฐมวัย/ค.บ. 5 ปี
11 611311170 นางสาวเพ็ญนภา สุวรรณศรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/สาธารณสุขศาสตร์/วท.บ. 4 ปี
12 611311331 นายธนกฤต ศรีวะโสภา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/คณิตศาสตร์/วท.บ. 4 ปี
13 611311334 นายวนวิช ตั้งเจริญสกุล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/วิทยาการคอมพิวเตอร์/วท.บ. 4 ปี
14 611311335 นางสาววรรณภา ภูสมสาย วิทยาการจัดการ/รัฐประศาสนศาสตร์/รป.บ. 4 ปี
15 611311341 นางสาววทันยา ธนะโชติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/สาธารณสุขศาสตร์/วท.บ. 4 ปี
1