รายการผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์เคลียริงเฮาส์รอบที่ 2 เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

รอบที่ 2 การรับแบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2561

  
สามารถค้นหาข้อมูลได้จาก เลขที่ผู้สมัคร,ชื่อ,สกุล,เลขประจำตัวประชาชน
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกทุกคน จะต้องยืนยันสิทธิ์เคลียริงเฮาส์รอบที่ 2 ในระบบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา TCAS ปีการศึกษา 2561
ผ่าน URL: http://app.cupt.net/tcas/clearing.php
โดยระบบจะเปิดให้ใช้งาน วันที่ 3 - 6 พฤษภาคม 2561
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเป็นนักศึกษา วันที่ 11 พฤษภาคม 2561
ผลการสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 2 การรับแบบโควตา

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ - สกุล สาขาที่ได้ รายละเอียด
1 611310445 นางสาวภัทราวดี อ้วนอินทร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/ภาษาอังกฤษ/ศศ.บ. 4 ปี
2 611310473 นายฉัตรชัย ยุทธเก่ง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/รัฐศาสตร์/ร.บ. 4 ปี
3 611310489 นางสาวปริยดา เชียงชุม ครุศาสตร์/สังคมศึกษา/ค.บ. 5 ปี
4 611310834 นางสาวนางสาววิภาวรรณ คำศรีพล วิทยาการจัดการ/รัฐประศาสนศาสตร์/รป.บ. 4 ปี
5 611310877 นางสาวกิตติมา เนื่องสิทธิ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/สาธารณสุขศาสตร์/วท.บ. 4 ปี
6 611310884 นายธนพนธ์ เงินภักดี ครุศาสตร์/อุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี/ค.บ. 5 ปี
7 611310933 นางสาวภัทร์นฤน ฤทธิ์ละคร ครุศาสตร์/คหกรรมศาสตร์/ค.บ. 5 ปี
8 611310935 นายไชยา นาคอก ครุศาสตร์/คหกรรมศาสตร์/ค.บ. 5 ปี
9 611310519 นายถิรพงษ์ คำปิตะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/วิทยาการคอมพิวเตอร์/วท.บ. 4 ปี
10 611310526 นายณัฐพนธ์ ยาเกิ้น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/นิติศาสตร์/น.บ. 4 ปี
11 611310537 นางสาวสุวรรณา โพธิ์ศรี ครุศาสตร์/คณิตศาสตร์/ค.บ. 5 ปี
12 611310543 นางสาวนิตยา รูปคำ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/วัฒนธรรมศึกษาเพื่อการพัฒนา/ศศ.บ. 4 ปี
13 611310544 นางสาวสตรีวิทย์ สุริวงษ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/สาธารณสุขศาสตร์/วท.บ. 4 ปี
14 611310566 นายสิทธิชัย สดใส มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ/ศศ.บ. 4 ปี
15 611310626 นางสาววิกานดา สุพรรณ วิทยาการจัดการ/การบัญชี/บช.บ. 4 ปี
1