รายการผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์เคลียริงเฮาส์รอบที่ 1/1 เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

ประเภทยื่นแฟ้มสะสมผลงาน รอบ1/1(Portfolio) ปีการศึกษา 2561

  
สามารถค้นหาข้อมูลได้จาก เลขที่ผู้สมัคร,ชื่อ,สกุล,เลขประจำตัวประชาชน
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกทุกคน จะต้องยืนยันสิทธิ์เคลียริงเฮาส์รอบที่ 1/1 ในระบบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา TCAS ปีการศึกษา 2561
ผ่าน URL: http://app.cupt.net/tcas/clearing.php
โดยระบบจะเปิดให้ใช้งาน วันที่ 15 - 19 ธันวาคม 2560 (สำหรับรอบที่ 1/1)
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเป็นนักศึกษา วันที่ 27 ธันวาคม 2560 (สำหรับรอบที่ 1/1)
ผลการสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1 ด้วย Portfolio

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ - สกุล สาขาที่ได้ รายละเอียด
1 610012000 นางสาวหทัยรัตน์ แพงศรีทา ครุศาสตร์/ฟิสิกส์/ค.บ. 5 ปี
2 610012015 นายภาคิน ศิริวงศ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/นิติศาสตร์/น.บ. 4 ปี
3 610012551 นางสาวมุกดา สุขโร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/นิติศาสตร์/น.บ. 4 ปี
4 610012553 นายจิตรภาณุ บุตรภูธร ครุศาสตร์/นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา/ค.บ. 5 ปี
5 610012554 นางสาวเนตรนภา อินทร์ติยะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/การพัฒนาชุมชน/ศศ.บ. 4 ปี
6 610012555 นายอิสระพงษ์ นพรัตน์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/นิติศาสตร์/น.บ. 4 ปี
7 610012573 นางสาวจิรนันท์ สุธรรมมา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/รัฐศาสตร์/ร.บ. 4 ปี
8 610012574 นางสาวสุพัดตา จันทะนะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/รัฐศาสตร์/ร.บ. 4 ปี
9 610012575 นางสาวภัสรา พ่ออามาตย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/สาธารณสุขศาสตร์/วท.บ. 4 ปี
10 610012127 นางสาวทิพวรรณ เมตุลา วิทยาการจัดการ/การบัญชี/บช.บ. 4 ปี
11 610012130 นางสาวอรอนงค์ ทัศนา วิทยาการจัดการ/บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์)/บธ.บ. 4 ปี
12 610012131 นางสาวกัญญาณัฐ คนเพียร ครุศาสตร์/นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา/ค.บ. 5 ปี
13 610012132 นางสาวจิราพร กิ่งทอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/รัฐศาสตร์/ร.บ. 4 ปี
14 610110005 นางสาวอรยา เชื้อคำเพ็ง วิทยาการจัดการ/การบัญชี/บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)
15 610012192 นางสาวเจนจิรา กุลภา ครุศาสตร์/การศึกษาปฐมวัย/ค.บ. 5 ปี
1