รายการผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์เคลียริงเฮาส์รอบที่ 1/1 เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

ประเภทยื่นแฟ้มสะสมผลงาน รอบ1/1(Portfolio) ปีการศึกษา 2561

  
สามารถค้นหาข้อมูลได้จาก เลขที่ผู้สมัคร,ชื่อ,สกุล,เลขประจำตัวประชาชน
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกทุกคน จะต้องยืนยันสิทธิ์เคลียริงเฮาส์รอบที่ 1/1 ในระบบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา TCAS ปีการศึกษา 2561
ผ่าน URL: http://app.cupt.net/tcas/clearing.php
โดยระบบจะเปิดให้ใช้งาน วันที่ 15 - 19 ธันวาคม 2560 (สำหรับรอบที่ 1/1)
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเป็นนักศึกษา วันที่ 27 ธันวาคม 2560 (สำหรับรอบที่ 1/1)
ผลการสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1 ด้วย Portfolio

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ - สกุล สาขาที่ได้ รายละเอียด
1 610010263 นางสาวธนิตนันท์ โพธิ์สุ ครุศาสตร์/วิทยาศาสตร์/ค.บ. 5 ปี
2 610010281 นางสาวอริศษา กมลเพชร ครุศาสตร์/การศึกษาปฐมวัย/ค.บ. 5 ปี
3 610010284 นางสาวณัฐสุดา พรมโคตร วิทยาการจัดการ/บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป)/บธ.บ. 4 ปี
4 610010286 นายพงษ์สิทธิ์ จันทร์ศรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/การพัฒนาชุมชน/ศศ.บ. 4 ปี
5 610011121 นายวรเชษฐ์ ศรีวงษา วิทยาการจัดการ/บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์)/บธ.บ. 4 ปี
6 610011138 นางสาวเมธาวี ไชยจันทึก มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/การท่องเที่ยว/ศศ.บ. 4 ปี
7 610011151 นางสาวโฉมศิริณัฐ โคตรมิตร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/ภาษาอังกฤษ/ศศ.บ. 4 ปี
8 610011443 นางสาวชญานี ฤทธิธรรม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/นิติศาสตร์/น.บ. 4 ปี
9 610011444 นางสาวชไมพร ประสาทเขตการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/สาธารณสุขศาสตร์/วท.บ. 4 ปี
10 610011463 นางสาวอินทิมา แสนมี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/นิติศาสตร์/น.บ. 4 ปี
11 610011469 นายกฤตินัย ต้นงอ ครุศาสตร์/ฟิสิกส์/ค.บ. 5 ปี
12 610011470 นางสาวสุชัญญา ไชยวังราช มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/นิติศาสตร์/น.บ. 4 ปี
13 610011471 นายวิทวัส แก้วมี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/วิทยาการคอมพิวเตอร์/วท.บ. 4 ปี
14 610011473 นายรชตะ จันทุมมา วิทยาการจัดการ/การบัญชี/บช.บ. 4 ปี
15 610011536 นางสาวรุ่งลัดดา ปัญญาวงค์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/วิทยาการคอมพิวเตอร์/วท.บ. 4 ปี
1