ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท/เอก (ภาคพิเศษ รอบสอง) ปีการศึกษา 2562

  
สามารถค้นหาข้อมูลได้จาก เลขที่ผู้สมัคร,ชื่อ,สกุล,เลขประจำตัวประชาชน
ผู้มีสิทธิ์รายงานตัว จะต้องกรอกข้อมูลประวัติส่วนตัว แล้วพิมพ์ใบรายงานตัวมายื่น ในวันรายงานตัวด้วย
รายงานตัวนักศึกษาบัณฑิตศึกษา  วันที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 -14.00 น. ณ  สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น ๑ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย(อาคาร ๕) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ค่าใช้จ่ายในวันรายงานตัว

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ - สกุล สาขาที่ได้ ประเภท สถานะการกรอกข้อมูล กรอกประวัติ พิมพ์ใบรายงานตัว
1 621940408 นางสาวพิมพ์พร วงศ์อนุสิทธิ์ การบริหารการศึกษา-ค.ม.
2 621940271 นางสาวชลิดา จันทเวช วิจัยหลักสูตรและการสอน-ค.ม.
3 621940093 นายธนพล สะพังเงิน การบริหารการศึกษา-ค.ม.
4 621940333 นางสาวจิรา สำรองพันธ์ การบริหารและพัฒนาการศึกษา-ค.ม.
5 621940118 นายบุญวัฒน์ คำชูราษฎร์ การบริหารการศึกษา-ค.ม.
6 621940502 นายเจตนา สายศรี รัฐประศาสนศาสตร์-รป.ม.
7 621960043 นางสาวสไบภรณ์ พงศ์ศาสตร์ การบริหารการศึกษา-ปรัชญาดุษฎี
8 621960044 นางสาวจุฑามาศ แก้วกิ่ง การบริหารการศึกษา-ปรัชญาดุษฎี
9 621960045 นางผกามาศ มาตย์เทพ การบริหารการศึกษา-ปรัชญาดุษฎี
10 621960056 นางสาวสรญา วัชระสังกาศ การบริหารและพัฒนาการศึกษา-ปรัชญาดุษฎี
11 621960061 นางปาริชาติ ยุระพันธ์ การบริหารการศึกษา-ปรัชญาดุษฎี
12 621960062 นางสาวฤทัยรัตน์ ฝ่ายเทศ การบริหารการศึกษา-ปรัชญาดุษฎี
13 621960067 นายแดนไพร สีมาคาม การบริหารและพัฒนาการศึกษา-ปรัชญาดุษฎี
14 621960068 นางเมธาวรรณ พรหมจันทร์ การบริหารการศึกษา-ปรัชญาดุษฎี
15 621960070 นายสิโรดม มณีแฮด การบริหารการพัฒนา-ปรัชญาดุษฎี
1 
282 /133
หมายเหตุ
     1.ผู้ที่มีสิทธิ์รายงานตัวให้มารายงานตัว วันที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 08.30-10.30 น. ณ  ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา อาคาร 10  ชั้น 3 ม.ราชภัฏสกลนคร   
     2.ค่าใช้จ่ายในการรายงานตัว 2.1 ค่าใช้จ่ายในวันรายงานตัว
     3.แต่งกายด้วยชุดสุภาพ
     4.ผู้ที่ไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์