ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท/เอก

  
สามารถค้นหาข้อมูลได้จาก เลขที่ผู้สมัคร,ชื่อ,สกุล,เลขประจำตัวประชาชน

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ - สกุล สาขาที่ได้ ประเภท สถานะการกรอกข้อมูล กรอกประวัติ พิมพ์ใบรายงานตัว
1 641940027 นายอาวัชนนท์ อิ่มเพ็ง การบริหารการศึกษา-ค.ม.
2 641940580 นายอังชลี คนเพียร การสอนวิทยาศาสตร์-แผนการศึกษาสำหรับภาคพิเศษ(แผนวิชาชีพครู)-ค.ม.
3 641940576 นายณัฐดนัย เศียรทอง รัฐประศาสนศาสตร์-รป.ม.
4 641940575 นางสาวจารุมน รติพรเลิศ รัฐประศาสนศาสตร์-รป.ม.
5 641940573 นายจิรภาส หลอดเงิน รัฐประศาสนศาสตร์-รป.ม.
6 641940569 นางวนิดา พิมเสน รัฐประศาสนศาสตร์-รป.ม.
7 641970498 นางสาวพรนิภา รัตนคุณ ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู-ป.บัณฑิต
8 641970425 นางสาวพัชรมน จันทรเสถียร ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู-ป.บัณฑิต
9 641970396 นางสาวสีไพร ใจทัศน์ ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู-ป.บัณฑิต
10 641970332 นางสาววรารัตน์ สายบุญเกตุ ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู-ป.บัณฑิต
11 641970381 นายวิภพ พรหมสาขา ณ สกลนคร ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู-ป.บัณฑิต
12 641970314 นางโชติกา เจริญสุข ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู-ป.บัณฑิต
13 641970195 นายเอกภพ ยะไวทย์ ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู-ป.บัณฑิต
14 641970174 นางสาวภัทราวี ภูลวรรณ ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู-ป.บัณฑิต
15 641970143 นางสาวสุภาวดี จำรักษา ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู-ป.บัณฑิต
16 641970119 นางสาวนิธิตา รอดเปีย ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู-ป.บัณฑิต
17 641970098 นางสาววิรัชดา แก้วอัคฮาด ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู-ป.บัณฑิต
18 641970094 นายธาราวิทย์ บุตราช ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู-ป.บัณฑิต
19 641970042 นางสาวอัมพิกา เหล่าพัดมา ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู-ป.บัณฑิต
20 641970022 นางสาวอารญา วะสาร ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู-ป.บัณฑิต
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
400 /354